Wysyłka do
Stany Zjednoczone
MK4 zestaw wysyłka od $50 (DHL)
$USD
Polski

Ogólne warunki i zasady

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki i zasady (dalej "Warunki") mają zastosowanie do zakupu towarów i Treści cyfrowych w sklepie internetowym Prusa Research (dalej "Sklep internetowy" lub "E-SHOP PRUSA").

1.2. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem www.prusa3d.com przez osobę prawną ustanowioną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej - Prusa Research a.s., Id. Nr: 066 49 114, z siedzibą przy ulicy Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23056.

Dane kontaktowe i adres siedziby operatora sklepu internetowego:

Prusa Research a.s.
Partyzánská 188/7a
170 00 Praga 7 – Holešovice
Republika Czeska

1.2.1. Obsługa klienta w zakresie zamówień i reklamacji:

Adres e-mail:[email protected]
Telefon:
Ochrona danych osobowych:
+420 222 263 718
[email protected]
Adres pocztowy:Partyzánská 188/7a
170 00 Praga 7 – Holešovice
Republika Czeska

1.2.2. Dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych:

Adres e-mail:[email protected]
Telefon:+420 222 263 718

Numer konta dla płatności w CZK: 2501696690/2010
Numer konta dla płatności w EUR: CZ2720100000002800418121, FIOBCZPPXXX
Numer konta dla płatności w USD: IBAN CZ8720100000002300418125, BIC FIOBCZPPXXX
Numer konta dla płatności w GBP: IBAN CZ9020100000002101101889, BIC FIOBCZPPXXX
Numer konta dla płatności w PLN: IBAN CZ5820100000002701101882, BIC FIOBCZPPXXX

1.3. W niniejszych Warunkach poniższym terminom nadaje się odpowiednie znaczenie:

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zakupem towarów w Sklepie internetowym. Do reprezentacji osoby prawnej stosuje się §161 ustawy nr 89/2012 Dz.U., czeski Kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym (dalej "Kodeks cywilny").

Klient będący konsumentem - osoba fizyczna, która poza działalnością gospodarczą lub zawodową zawiera ze Sprzedawcą umowę kupna lub w inny sposób dokonuje transakcji ze Sprzedawcą.

Sprzedawca - patrz pkt 1.2. niniejszych Warunków.

Towary - rzeczy ruchome oferowane i sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności drukarki 3D, akcesoria do drukarek 3D, produkty związane z drukiem 3D oraz inne produkty.

Treści cyfrowe - treści niematerialne w postaci instrukcji wideo i szkoleń, w szczególności z zakresu druku 3D i dziedzin pokrewnych. Udostępnione Treści Cyfrowe mogą być przeglądane i wykorzystywane w zwykłej przeglądarce internetowej w ramach sekcji użytkownika na stronie internetowej Sprzedawcy lub w ramach sekcji specjalnych (takich jak "Prusa Academy") po zalogowaniu się do tej sekcji (więcej o parametrach technicznych Treści cyfrowych);

Sklep internetowy lub PRUSA E-SHOP – patrz punkt 1.1. niniejszych Warunków.

Zamówienie - patrz pkt 3.1. niniejszych Warunków.

Umowa kupna - umowa zakupu Towarów zawarta między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niniejsze Warunki wraz ze wszystkimi załącznikami oraz potwierdzone przez Sprzedawcę Zamówienie stanowią integralną część Umowy kupna.

Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych - umowa, na podstawie której Treści cyfrowe są udostępniane Kupującemu do użytku osobistego.

Dane Osobowe - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, których przetwarzanie podlega art. 2 niniejszych Warunków oraz Polityce Prywatności, które stanowią integralną część niniejszych Warunków.

1.4. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku czeskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim i hiszpańskim. Stosunki umowne powstałe na podstawie Zamówienia złożonego w języku czeskim będą zawierane w języku czeskim i obowiązuje czeska wersja niniejszych Warunków. Stosunki umowne powstałe na podstawie Zamówienia złożonego w języku innym niż czeski będą zawierane dwujęzycznie zawsze w języku Zamówienia i w języku angielskim, a w przypadku konfliktu pomiędzy tymi dwiema wersjami językowymi, obowiązuje angielska wersja niniejszych Warunków.

1.5. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna oraz Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych ze Sprzedawcą. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w tym zakresie ponosi Kupujący. Koszty te nie odbiegają od podstawowych stawek w lokalizacji Kupującego.

2. Ochrona danych osobowych

2.1. W związku z prowadzeniem Sklepu internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - "RODO" oraz California Consumer Privacy Act - "CCPA".

2.2. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Kupującego określony jest w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków.

3. Zamówienie

3.1. Kupujący tworzy zamówienie w kilku krokach, które obejmują wybór Towarów i ich ilości lub wybór Treści Cyfrowych, dodanie wybranego Towaru lub Treści Cyfrowych do koszyka, wypełnienie informacji kontaktowych, dotyczących dostawy i faktury, wybór metody płatności, wybór sposobu dostawy oraz, jeśli ma to zastosowanie, zastosowanie bonu rabatowego poprzez wprowadzenie kodu promocyjnego (dalej "Zamówienie"). Podczas tworzenia Zamówienia Kupujący może skorzystać z konta PRUSA ACCOUNT po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w Ogólnych warunkach i zasadach korzystania z witryn internetowych PRUSA (dalej "Warunki witryn internetowych"), który na mocy tego odwołania stanowi integralną część niniejszych Warunków, lub może utworzyć zamówienie bez rejestracji.

3.2. Informacje o Towarach, Treściach cyfrowych i cenach udostępniane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie stanowią propozycji zawarcia umowy przez Sprzedawcę i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Do takich informacji nie stosuje się art. 1732 Kodeksu cywilnego.

3.3. W trakcie tworzenia Zamówienia Kupujący jest informowany o dostępnych sposobach płatności, przewidywanym czasie dostawy oraz dostępnych sposobach dostawy, a także o kosztach tych sposobów dostawy. W tym celu Sklep internetowy wykorzystuje dane dotyczące lokalizacji Kupującego oraz wybranego języka, które są uzyskiwane automatycznie w momencie wejścia Kupującego do sklepu internetowego lub wprowadzane ręcznie przez Kupującego w ramach procesu tworzenia Zamówienia. Kupujący jest zawsze zobowiązany sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować dane dotyczące miejsca przeznaczenia i wybranej waluty, a także inne szczegóły Zamówienia przed jego realizacją, tak aby odpowiadały rzeczywistości; każda modyfikacja miejsca dostawy może spowodować zmianę całkowitych kosztów dostawy Towarów lub Treści Cyfrowych, dostosowanie czasu dostawy Towarów lub zmianę waluty, w której można opłacić Zamówienie.

3.4. Szacowany czas dostawy Towarów znajdujących się w magazynie różni się w zależności od miejsca przeznaczenia i jest wyświetlany dla każdej pozycji Towaru w oparciu o ustawienia Sklepu internetowego i wybory dokonane przez Kupującego. Dla Towarów, których nie ma w magazynie, Sprzedawca określa orientacyjny (niewiążący) czas oczekiwania na ponowne pojawienie się Towaru w magazynie, przy czym Sprzedawca poinformuje Kupującego o szacowanym czasie dostawy Towaru bez zbędnej zwłoki po ponownym pojawieniu się Towaru w magazynie.

3.5. Towary dostępne poprzez "Zamówienie w przedsprzedaży" mogą być zarezerwowane poprzez uiszczenie opłaty rezerwacyjnej, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późniejszej korekty ostatecznej ceny Towaru zamówionego w przedsprzedaży, w szczególności z uwagi na zmianę kosztów produkcji wynikającą z niespodziewanych przerw w dostawach surowców, produktów zewnętrznych dostawców lub przerwania łańcucha dostaw. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą w każdej chwili zrezygnować z rezerwacji Towaru zamówionego w przedsprzedaży. W przypadku odstąpienia od rezerwacji, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci Kupującemu całą opłatę rezerwacyjną. W przypadku zamówień w przedsprzedaży czas dostawy Towaru jest wyłącznie orientacyjny; w momencie pojawienia się z powrotem Towaru w magazynie, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Kupującego i zażąda od niego zapłaty pozostałej kwoty oraz potwierdzenia Zamówienia.

3.6. W przypadku dostarczenia Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z chwilą udzielenia takiej zgody wygasa prawo Kupującego do odstąpienia od umowy zakupu Treści Cyfrowych przez konsumenta bez podania przyczyny zgodnie z art. 7 niniejszych Warunków.

3.7. Cena Towarów i Treści Cyfrowych określona w Sklepie internetowym zawiera wszystkie podatki i opłaty, które Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić w przypadku dostawy do konsumenta w jednym z krajów Unii Europejskiej - "UE" lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "EOG". W przypadku Towarów, podana cena zawiera również koszty opakowania Towaru.

3.8. W przypadku dostawy Towarów lub Treści Cyfrowych do któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej - "UE" lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "EOG", cena końcowa w Zamówieniu będzie naliczana z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), chyba że Kupujący (płatnik VAT w swoim kraju) przekaże Sprzedawcy informacje o swojej rejestracji VAT, w tym ważny numer NIP UE. Więcej informacji na temat rozliczania podatku VAT jest dostępnych w naszej Bazie Wiedzy pod adresem: VAT i opłaty celne.

3.9. W przypadku dostawy Towarów lub Treści Cyfrowych do kraju trzeciego spoza UE lub EOG, ceny Towarów są określone bez podatku VAT i innych obowiązujących podatków, opłat i ceł. Więcej informacji dotyczących dostawy Towarów do krajów trzecich dostępnych jest w naszej bazie wiedzy pod adresem: VAT i opłaty celne. Sprzedawca zaznacza, że w tym zakresie podane informacje, w tym tabela typowych podatków, ceł i innych opłat określona w Bazie Wiedzy, są podane jako niewiążące szacunki przewidywanej łącznej kwoty podatków i ceł (wyłącznie w celach informacyjnych), a nie jako wiążące określenie ostatecznych kosztów. Ostateczna kwota podatków, ceł i opłat może się różnić w zależności od zastosowania odpowiednich przepisów prawnych w miejscu przeznaczenia i oceny przez właściwe organy.

3.10. Inne koszty dostawy Towarów, w tym cena za transport do miejsca przeznaczenia wybranego przez Kupującego, za pobraniem oraz inne opłaty, takie jak cła i inne opłaty (zob. postanowienia pkt 3.9. niniejszych Warunków), nie są wliczone w cenę zakupu Towarów i zależą od miejsca i sposobu dostawy oraz sposobu płatności wybranego przez Kupującego przed realizacją Zamówienia lub w momencie potwierdzenia zamówienia przedsprzedażowego przez Kupującego po uzyskaniu informacji, że zamówione wcześniej Towary znajdują się w magazynie. Jeżeli Sprzedawca zapewnia bezpłatną wysyłkę Towarów, fakt ten jest wyraźnie zaznaczony w danym Zamówieniu.

3.11. Płatności można dokonywać w koronach czeskich (CZK), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach brytyjskich (GBP) lub złotych polskich (PLN) lub w innych walutach, które są dozwolone w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia. Wyboru waluty można dokonać przed wysłaniem Zamówienia w ustawieniach Sklepu internetowego.

3.12. Przed skompletowaniem i złożeniem Zamówienia oraz jego wiążącym potwierdzeniem, Kupujący jest każdorazowo informowany o ostatecznej treści Zamówienia oraz ostatecznej cenie obejmującej cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru płacone Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca uwagę, że ostateczna cena całkowita dostarczonych Towarów może ulec dalszemu zwiększeniu w przypadku finalnego naliczenia ceł lub innych opłat importowych pobieranych przez właściwy organ (patrz pkt 3.9. niniejszych Warunków).

3.13. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, zostanie ono zweryfikowane przez Sprzedawcę, który następnie prześle Kupującemu swoje potwierdzenie. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia Zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego. Do potwierdzenia zamówienia dołączony jest pełny tekst niniejszych Warunków, który stanowi treść umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

3.14. Wysłane Zamówienie stanowi propozycję Kupującego do zawarcia umowy na podstawie niniejszych Warunków wobec Sprzedawcy. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę stanowi przyjęcie propozycji przez Sprzedawcę.

3.15. Składając Zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na niniejsze Warunki, które są zawsze dostępne w interfejsie Sklepu internetowego i przesyłane Kupującemu w formie tekstowej wraz z potwierdzeniem zamówienia.

3.16. Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar w uzgodniony sposób w odpowiedniej ilości i jakości. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy ceny zakupu Towarów oraz kosztów ich dostawy, a także do odbioru dostarczonych Towarów.

3.17. O ile interfejs użytkownika pozwala na to w przeglądzie Zamówienia, Kupujący może zmienić, uzupełnić lub anulować Zamówienie na Towary. Zmiana w Zamówieniu po jego akceptacji przez Sprzedawcę (tj. po wykonaniu Umowy kupna) stanowi projekt zmiany Umowy kupna przez Kupującego i postanowienia paragrafu 3.12. niniejszych Warunków mają zastosowanie w pełnym zakresie. W związku z powyższym każda zmiana Zamówienia podlega późniejszej akceptacji przez Sprzedawcę, na podstawie której następuje zmiana Umowy kupna.

3.18. Umowa kupna Towarów oraz Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych, w tym niniejsze Warunki oraz Zamówienia potwierdzone przez Sprzedawcę, będą archiwizowane w formie tekstowej przez okres co najmniej 5 lat i nie będą publicznie dostępne.

3.19. Jeżeli Zamówienie na określone Towary lub Treści Cyfrowe wiąże się z nieodpłatnym przekazaniem prezentu, Kupujący może odmówić przyjęcia prezentu, usuwając go z Zamówienia lub dołączając do Zamówienia adnotację, że nie chce przyjąć prezentu. Jeżeli Kupujący nie odmówi przyjęcia prezentu, poprzez zrealizowanie Zamówienia następuje akceptacja przekazania prezentu przez Kupującego i zawarcie odrębnej umowy o prezent, którą regulują niniejsze Warunki i której przedmiotem jest prezent określony w Zamówieniu lub na fakturze lub dowodzie dostawy.

4. Cena i płatność

4.1. Kupujący może wybierać spośród sposobów płatności za Towary lub Treści cyfrowe oferowanych przez Sprzedawcę w momencie tworzenia Zamówienia w zależności od miejsca zamieszkania Kupującego i wybranego sposobu dostawy.

4.2. W przypadku, gdy Kupujący wybierze z oferowanych sposobów dostawy Towaru odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub pod adresem kontrahentów Sprzedawcy, Kupujący może dokonać płatności za Towar kartą płatniczą przy odbiorze osobistym Towaru.

4.3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności bezgotówkowej na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę z danymi do płatności bezgotówkowej po potwierdzeniu Zamówienia.

4.4. Jeżeli Kupujący wybierze płatność bezgotówkową kartą lub za pośrednictwem usługi podmiotu trzeciego, po wysłaniu Zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do odpowiedniej bramki płatniczej dostawcy usług płatniczych w celu wprowadzenia niezbędnych danych i autoryzacji płatności w kwocie odpowiadającej łącznej cenie Zamówienia. Korzystanie z odpowiedniej bramki płatniczej podlega warunkom dostawcy usług płatniczych, które są dostępne na stronie internetowej tego dostawcy. Jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, regulamin wydawcy karty płatniczej oraz inne obowiązujące przepisy, Sprzedawca ma prawo nie wymagać weryfikacji z wykorzystaniem technologii 3D-Secure przy płatności bezgotówkowej kartą płatniczą. Sprzedawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z płatnością bezgotówkową kartą płatniczą lub za pośrednictwem usługi podmiotu trzeciego.

4.5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności bezgotówkowej za pośrednictwem serwisu zewnętrznego umożliwiającego płatność w jednej z akceptowanych kryptowalut, cena określona w Zamówieniu zostanie przeliczona na wybraną kryptowalutę w oparciu o aktualny kurs dostawcy usługi. Jeżeli cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu z jakiegokolwiek powodu, zwrot ceny nastąpi przelewem na konto w sposób określony w pkt 11.2. niniejszych Warunków.

4.6. Sprzedawca nie przekaże Towaru przewoźnikowi do wydania przed zapłaceniem pełnej ceny zakupu Towaru, w tym kosztów jego dostawy, z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący korzysta ze sposobu zapłaty za Towar przy odbiorze lub na podstawie dokumentu podatkowego dopiero po dostawie Towaru.

4.7. Sprzedawca wystawi Kupującemu dowód sprzedaży lub dokument podatkowy na podstawie dokonanej płatności, który zostanie przesłany Kupującemu w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu.

4.8. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci ceny zakupu Towarów, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia, takie opóźnienie uznaje się za spełnienie warunku rozwiązania odpowiedniej Umowy kupna lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych. W przypadku zamówienia w przedsprzedaży (tj. Zamówienia na Towary, których nie ma w magazynie lub które nie zostały jeszcze wyprodukowane - patrz pkt 3.5. niniejszych Warunków), warunek rozwiązania umowy zostaje spełniony poprzez upływ 14 dni roboczych od daty wysłania bezskutecznego wezwania do zapłaty ceny zakupu Towarów wraz z kosztami dostawy i wszelkimi innymi kosztami zgodnie z danym Zamówieniem w przedsprzedaży. Postanowienie to nie dotyczy przypadków, w których Kupujący korzysta ze sposobu zapłaty za Towar za pobraniem lub według dokumentu podatkowego dopiero po dostarczeniu Towaru.

5. Sposób dostawy

5.1. Kupujący może wybrać spośród sposobów dostawy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w momencie tworzenia Zamówienia w zależności od miejsca pobytu Kupującego i wybranego sposobu płatności za Towar. Na podstawie wyboru Kupującego, po zapłaceniu ceny zakupu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt 4.6. niniejszych Warunków, Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Towar odpowiedniemu przewoźnikowi w celu przetransportowania go do uzgodnionego miejsca dostawy lub sam dostarczyć go do miejsca dostawy; Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w miejscu dostawy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opakowanie Towaru wykazuje ślady uszkodzenia odpowiadające nieuprawnionemu otwarciu przesyłki zawierającej Towar.

5.2. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego Towary muszą być dostarczone wielokrotnie lub w sposób inny niż określony w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych odpowiednio z powtórną dostawą lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

5.3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania oględzin Towaru niezwłocznie po jego przejęciu i powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich wadach bez zbędnej zwłoki.

5.4. W przypadku dostawy Towarów do państw trzecich spoza UE lub EOG, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich ceł i opłat związanych z dostawą Towarów, które Kupujący jest zobowiązany uiścić na własny koszt. Więcej informacji dostępnych jest w naszej Bazie Wiedzy pod adresem: VAT i opłaty celne.

5.5. Ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego przejęcia. Takie same skutki następują, jeżeli Kupujący nie przejmie rzeczy, mimo że ma zgodę Sprzedawcy na jej dysponowanie.

5.6. Zakupione Treści cyfrowe są dostarczane Kupującemu w momencie ich udostępnienia. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie treści przez Sprzedawcę w momencie zaksięgowania kwoty za zakupione Treści cyfrowe na koncie Sprzedawcy lub na koncie odpowiedniej bramki płatniczej.

6. Odstąpienie od Umowy kupna przez Sprzedającego

6.1. W przypadku zamówień w przedsprzedaży lub Towarów, których nie ma w magazynie, gdy Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów w odpowiednim czasie z powodu czasowej niedostępności lub nieoczekiwanych przerw w dostawach surowców i produktów podmiotów trzecich, a Kupujący nie akceptuje późniejszego terminu dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kupujący może również odstąpić od Umowy sprzedaży z tych samych powodów.

6.2. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy kupna również z poważnych obiektywnych przyczyn niezależnych od niego, w wyniku których Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów w ramach danej Umowy kupna bez nieuzasadnionych trudności (np. z powodu trwałej niedostępności, istotnych zmian w cenie produkcji Towarów, nałożenia ograniczeń eksportowych lub importowych przez właściwe organy itp.), a także z powodu tego, że w interfejsie Sklepu internetowego zostały zamieszczone wyraźnie nieprawidłowe informacje o cenie Towarów.

6.3. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy kupna lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych również z tego powodu, że Kupujący zrealizował Bon rabatowy lub Voucher z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub zasad w nim określonych.

6.4. Sprzedawca może również odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Kupujący nie odbierze prawidłowo dostarczonego Towaru lub nie zapewni współdziałania niezbędnego do jego dostarczenia. W takim przypadku koszty dostawy Towarów ponosi Kupujący.

7. Odstąpienie od Umowy kupna przez konsumenta

7.1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 60 dni od dnia przejęcia Towaru przez Kupującego bez podania przyczyny. Nie narusza to w żaden sposób innych praw Kupującego dotyczących możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku Zamówienia na kilka sztuk Towarów, które są dostarczane osobno lub w częściach w ramach jednego Zamówienia, termin odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym ustępem biegnie od momentu przejęcia ostatniej sztuki Towaru.

7.2. Odstąpienie od Umowy kupna zgodnie z pkt 7.1. niniejszych Warunków może zostać wysłane przez Kupującego na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub elektronicznie na adres e-mail podany w pkt 1.2.1. niniejszych Warunków oraz w interfejsie online Sklepu internetowego. Kupujący może również skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy kupna ze Sprzedawcą, który można pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy

7.3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od Umowy kupna, Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący, nawet jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany do Sprzedawcy pocztą tradycyjną. Ryzyko uszkodzenia Towaru w trakcie jego transportu powrotnego do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

7.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od Umowy sprzedaży nie jest możliwe, jeżeli dany Towar został wyprodukowany w oparciu o wymagania Kupującego lub zindywidualizowany w oparciu o osobiste potrzeby Kupującego, jeżeli Towar po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany lub połączony z innymi Towarami lub podlega szybkiemu rozkładowi lub Towar ma krótki termin przydatności do użycia, jeżeli Towar został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu i nie nadaje się do zwrotu po naruszeniu przez konsumenta opakowania ze względu na ochronę zdrowia lub higieny, a także jeżeli dostarczony Towar składał się z nagrania dźwiękowego lub wideo albo programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli Kupujący naruszył opakowanie.

7.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym artykułem, Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru, które powstało w wyniku rozporządzania nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością Towaru, w szczególności w przypadku Towarów, w których usunięcie z oryginalnego opakowania może spowodować zmniejszenie ich wartości (wyschnięcie, brak możliwości ponownej aplikacji, itp.). Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od Umowy kupna jest zawsze możliwe tylko w odniesieniu do wszystkich pozycji jednego dostarczonego produktu, jeżeli składa się on z kilku dających się rozdzielić elementów.

7.6. Punkty 7.1. do 7.5. niniejszych Warunków mają zastosowanie wyłącznie w przypadku odstąpienia od Umowy kupna przez konsumenta. W pozostałych przypadkach, o ile Kupujący nie jest konsumentem, nie można odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie innej niż ustawowa.

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna przez konsumenta zgodnie z niniejszym artykułem, Umowa o prezent zawarta zgodnie z pkt 3.18. niniejszego Regulaminu ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Kupujące zobowiązany jest wobec Sprzedawcy do zwrotu prezentu wraz z Towarem.

7.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, które zostały udostępnione lub których wykonywanie rozpoczęło się na podstawie zgody Kupującego zgodnie z pkt 3.6. niniejszych Warunków przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

8. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

8.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby w chwili przejścia ryzyka szkody na Kupującego, Towary były wolne od wad.

8.2. Prawa Kupującego wynikające z wadliwego wykonania reguluje czeski Kodeks Cywilny, w szczególności jego sekcje 2099 do 2117, a jeśli Kupujący jest konsumentem, również sekcje 2161 do 2174.

8.3. Jeżeli Towar posiada wady stanowiące istotne naruszenie Umowy kupna, Kupujący ma prawo żądać następujących:

8.3.1. usunięcia wady poprzez oddanie Towarów do naprawy;

8.3.2. dostarczenia nowych lub brakujących Towarów;

8.3.3. prawa do żądania odpowiedniego rabatu od ceny zakupu; lub

8.3.4. prawa do odstąpienia od Umowy kupna.

Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedawcy o wyborze swojego prawa w odpowiednim czasie, Kupującemu przysługują jedynie uprawnienia określone poniżej w przypadku nieistotnego naruszenia Umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie Towaru w odpowiednim czasie, Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeżeli Towar posiada jedynie wady stanowiące nieistotne naruszenie Umowy kupna, Kupujący ma prawo żądać usunięcia wady lub stosownego upustu od ceny kupna.

8.4. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może żądać także dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad albo naprawy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy albo nadmiernie kosztowny w porównaniu z innym; ocenia się to w szczególności z uwzględnieniem istotności wady, wartości, jaką rzecz miałaby, gdyby była wolna od wad, oraz tego, czy wada może być usunięta w sposób alternatywny bez istotnych trudności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, w szczególności z uwzględnieniem znaczenia wady i wartości, jaką rzecz miałaby, gdyby była wolna od wad.

8.5. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może żądać stosownego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli:

8.5.1. Sprzedawca odmawia usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z § 2170 (1) i (2) kodeksu cywilnego;

8.5.2. wada objawia się wielokrotnie;

8.5.3. wada stanowi istotne naruszenie umowy; lub

8.5.4. z oświadczeń Sprzedającego lub okoliczności wynika, że wady nie da się usunąć w rozsądnym terminie lub bez znacznych trudności dla Kupującego.

8.6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna.

8.7. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i jeżeli wada rzeczy ujawni się przed upływem roku od jej przejęcia, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili przejęcia, chyba że sprzeciwia się temu charakter rzeczy lub wady. Termin ten nie biegnie przez okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z rzeczy, jeżeli Kupujący zasadnie powoływał się na wadę.

8.8. Ponadto Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do reklamacji wady rzeczy, która ujawni się przed upływem dwóch lat od jej odbioru; za wadę nie uważa się zużycia rzeczy wynikającego z normalnej eksploatacji, a w przypadku rzeczy używanej - wady odpowiadającej stopniowi jej zużycia.

8.9. W przypadku Towarów używanych, termin zgodnie z pkt 8.8. niniejszych Warunków wynosi jeden rok od ich przejęcia. W przypadku Towarów konsumpcyjnych termin do reklamacji wady Towaru ograniczony jest terminem przydatności do spożycia lub terminem ważności wskazanym na Towarze. W przypadku Towarów, do Towarów konsumpcyjnych zalicza się między innymi: płyty stołu (arkusze z blachy sprężynowej), filamenty, folie, baterie itp. W rozumieniu pkt 3.15. niniejszego Regulaminu, prezenty nie podlegają odpowiedzialności za wady na podstawie Umowy kupna.

8.10. Osobie, której przysługuje uprawnienie wynikające z wadliwego świadczenia zgodnie z sekcją 1923 Kodeksu Cywilnego, przysługuje również zwrot kosztów celowo poniesionych przy wykonywaniu tego uprawnienia.

8.11. Sprzedawca odpowiada za wady Treści Cyfrowych, które występowały w Treściach Cyfrowych w chwili ich udostępnienia. Kupujący będący konsumentem może dochodzić od Sprzedawcy Treści Cyfrowych wad, które ujawniły się przed upływem dwóch lat od momentu udostępnienia Treści Cyfrowych. Do uprawnień Kupującego wynikających z wadliwego wykonania Treści Cyfrowych stosuje się przepisy art. 2389l - 2389p Kodeksu cywilnego. W szczególności Kupujący ma prawo żądać usunięcia wady Treści Cyfrowych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Ponadto Kupujący może żądać stosownego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie usunie wady Treści Cyfrowych, albo jeżeli wada ujawni się także po jej usunięciu lub jeżeli wada stanowi istotne naruszenie umowy.

9. Gwarancja jakości

9.1. Na wybrane rodzaje Towarów Sprzedawca udziela umownej gwarancji jakości w następującym zakresie.

9.2. Warunki gwarancji umownej dla wybranych rodzajów Towarów określone są tutaj: Gwarancja (dalej "Gwarancja ogólna"). Jeżeli Towar, opakowanie, instrukcja lub opis Towaru dołączony do Towaru określają warunki gwarancji lub okres gwarancji inny niż określony w Gwarancji ogólnej, zastosowanie mają warunki Gwarancji specjalnej (dalej "Gwarancja specjalna"). Towary, które nie są objęte Gwarancją ogólną, a Sprzedawca nie wskazuje innego okresu lub warunków gwarancji w ramach Gwarancji specjalnej, dostarczane są bez gwarancji jakości, a do Towarów zastosowanie mają ogólne warunki odpowiedzialności za wady określone w art. 8 niniejszych Warunków. Dla celów niniejszych Warunków, gwarancja umowna oznacza gwarancję ogólną lub specjalną w zależności od tego, co ma zastosowanie do konkretnego towaru (dalej "Gwarancja umowna").

9.3. Gwarancja umowna wygasa w przypadku uszkodzenia Towaru spowodowanego obsługą niezgodną ze wskazówkami i zaleceniami zawartymi w oficjalnych instrukcjach i podręcznikach, a także w przypadku nieautoryzowanych modyfikacji i przeróbek jego sprzętu lub oprogramowania. Jeżeli Towar dostarczany jest w postaci poszczególnych elementów przeznaczonych do montażu przez Kupującego, umowna gwarancja jakości dotyczy wyłącznie poszczególnych elementów i części Towaru oddzielnie.

9.4. Gwarancję umowną stosuje się do Umów kupna zawieranych z Kupującym będącym konsumentem, jak również z Kupującym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnej działalności zawodowej. Warunki reklamacji określone w art. 10 niniejszych Warunków stosuje się analogicznie do Towarów objętych umowną gwarancją jakości.

9.5. Prezenty i Treści Cyfrowe są dostarczane bez gwarancji jakości.

10. Roszczenia z tytułu wad

10.1. Kupujący powinien realizować uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania u Sprzedawcy lub zgłosić żądanie naprawy gwarancyjnej na adres siedziby w godzinach pracy podanych na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków, gdy do wykonania naprawy wyznaczona jest inna osoba.

10.2. Zgłoszenie reklamacji wad może nastąpić również poprzez przesłanie Towaru będącego przedmiotem reklamacji na adres siedziby. W tym celu zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcją, zawierającą wskazówki dotyczące sposobu pakowania i wysyłki Towaru, w tym etykietę adresową, którą można zapisać i wydrukować.

10.3. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wyborze przysługującego mu uprawnienia w związku z wadami Towaru lub Treści Cyfrowych łącznie z dochodzeniem roszczeń z tytułu wad lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu roszczenia.

10.4. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie zgłoszenia wad niezwłocznie, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się uzasadnionego ze względu na rodzaj Towaru okresu czasu, który jest niezbędny do dokonania fachowej oceny wady. Zgłoszenie wad musi być następnie rozwiązane, w tym również poprzez usunięcie wady, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczne przedłużenie tego terminu uważa się za istotne naruszenie umowy kupna przez Sprzedającego.

11. Zwrot kosztów

11.1. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna przez Kupującego będącego konsumentem zgodnie z art. 7 niniejszych Warunków, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu kwoty równej cenie zakupu Towarów oraz kosztów ich dostarczenia nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od Umowy kupna przez Kupującego zgodnie z pkt. 7.1. do 7.3. niniejszych Warunków, ale tylko w przypadku, gdy Kupujący przekazał już Towary z powrotem Sprzedawcy lub Kupujący udowodni, że wysłał je już do Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu jedynie koszty dostarczenia Towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia. Jeżeli Kupujący zrealizował Bon rabatowy (patrz paragraf 12 niniejszych Warunków), Kupujący ma prawo do zwrotu kwoty jedynie w wysokości faktycznie zapłaconej Sprzedawcy ceny zakupu Towarów i kosztów ich dostawy; w takim przypadku Sprzedawca na żądanie wyda Kupującemu zastępczy bon rabatowy.

11.2. Sprzedawca dokona zwrotu środków zgodnie z paragrafem 11.1. niniejszych Warunków, co do zasady w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Kupującego; jeśli zwrot nie jest możliwy w ten sposób lub jeśli Sprzedawca spełnił żądanie Kupującego dotyczące zmiany sposobu zwrotu, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o odpowiednich danych dotyczących płatności. Natomiast w przypadku, gdy płatność została dokonana przez Kupującego w drodze płatności bezgotówkowej za pośrednictwem serwisu podmiotu trzeciego wykorzystującego kryptowalutę, Sprzedawca dokona zwrotu zgodnie z pkt 11.1. niniejszych Warunków w walucie i kwocie wskazanej na dokumencie podatkowym wystawionym do opłaconego Zamówienia, w drodze płatności bezgotówkowej na rachunek bankowy Kupującego zgodnie z odpowiednimi danymi dotyczącymi płatności, które Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki.

11.3. Sprzedawca i Kupujący mogą uzgodnić, że pieniądze, które Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu zgodnie z pkt 11.1. niniejszego Regulaminu, zostaną zaliczone na poczet ceny zakupu Towarów lub Treści cyfrowych nabytych przez konsumenta i jeszcze nie zapłaconych lub na poczet wartości nominalnej bonu na zakup w Sklepie internetowym (dalej "Voucher").

12. Bony rabatowe i vouchery

12.1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może skorzystać z Bonu rabatowego lub Vouchera poprzez wprowadzenie kodu promocyjnego, wyłącznie na zasadach w nim określonych. W ramach jednego zamówienia można zrealizować nie więcej niż jeden Bon rabatowy lub Voucher. Z Bonu rabatowego nie wynikają żadne uprawnienia prawne.

12.2. Bon rabatowy lub Voucher może być łączony z innymi akcjami rabatowymi Sprzedawcy, chyba że regulamin Bonu rabatowego lub Vouchera stanowi inaczej.

12.3. Bon rabatowy jest wystawiony na stałą kwotę lub procentową wartość. Voucher jest wystawiony zawsze na stałą kwotę.

12.4. W zależności od zasad w nim określonych, Bon rabatowy lub Voucher może być wykorzystany w odniesieniu do całego Zamówienia, poszczególnych Towarów lub w odniesieniu do kosztów dostawy Towarów.

12.5. Bon rabatowy lub Voucher może być wykorzystany nie więcej niż jeden raz. Jeżeli jednak Bon rabatowy lub Voucher na ustaloną kwotę jest wyższy niż wartość zamówienia i o ile określone w nim zasady nie stanowią inaczej, może być on również wielokrotnie wykorzystywany, aż do wyczerpania całej ustalonej kwoty.

12.6. Bon rabatowy jest niezbywalny i w żadnym wypadku nie może być wymieniany z osobami trzecimi na pieniądze lub inne wartości. Bon rabatowy nie ma wartości rynkowej. Kupujący nie ma prawa żądać od Sprzedawcy wymiany Bonu rabatowego na pieniądze.

12.7. Kupujący zobowiązany jest do wykorzystania Bonu rabatowego lub Vouchera przed upływem jego terminu ważności. Ważność Bonu rabatowego podlega zasadom w nim określonym i wynosi nie mniej niż trzy i nie więcej niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Ograniczenie ważności zgodnie ze zdaniem poprzednim nie dotyczy Bonu wydanego i opłaconego przez konsumenta w związku z odstąpieniem od Umowy kupna zgodnie z pkt 11.1. i 11.3. niniejszych Warunków, który jest ważny przez 36 miesięcy od daty jego wydania. Sprzedawca nie przewiduje żadnej rekompensaty dla Kupującego ani żadnego innego odszkodowania za niewykorzystaną wartość Bonu rabatowego lub Vouchera, którego termin ważności upłynął.

12.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykorzystania Bonu rabatowego lub Vouchera, w szczególności w przypadku uzasadnionego przekonania Sprzedawcy, że Bon rabatowy lub Voucher został odebrany z naruszeniem niniejszych Warunków lub zasad określonych w Bonie rabatowym lub Voucherze.

12.9. Ryzyko utraty, zniszczenia, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania Bonu rabatowego ponosi Kupujący w pełnym zakresie od momentu jego wydania. Utracony, zniszczony, skradziony lub niewłaściwie wykorzystany Bon rabatowy nie podlega wymianie ani innej rekompensacie.

13. Wykorzystanie Treści cyfrowych

13.1. Zakupione Treści Cyfrowe są udostępniane Kupującemu jednorazowo poprzez przesłanie linku na adres e-mail Kupującego po uiszczeniu opłaty. Treści Cyfrowe są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy. Wszelkie inne prawa do Treści cyfrowych są zastrzeżone. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do powielania, odsprzedawania, publicznego ujawniania, udostępniania osobie trzeciej ani w żaden inny sposób udostępniania do korzystania przez inną osobę Treści cyfrowych udostępnionych Kupującemu.

13.2. Treści cyfrowe w postaci filmów edukacyjnych, przewodników i instrukcji są dostarczane bez prawa do jakichkolwiek aktualizacji lub innych usług wsparcia; Treści cyfrowe będą udostępniane upoważnionemu i zarejestrowanemu użytkownikowi do odtwarzania online (nawet wielokrotnie) w odpowiedniej sekcji witryny internetowej PRUSA. Aby się zalogować, należy użyć konta PRUSA ACCOUNT. Zawartość będzie dostępna przez co najmniej dwa lata od zakupu. Do odtwarzania Treści cyfrowych wystarczy zwykła, zaktualizowana przeglądarka internetowa z aktywnym skryptem Java umożliwiającym odtwarzanie treści audiowizualnych.

14. Ocena i recenzje

14.1. Sklep internetowy korzysta z zewnętrznych narzędzi oceny zadowolenia użytkowników, takich jak serwis "Ověřeno zákazníky Heureka" lub serwis "TrustPilot", które sprawdzają zadowolenie Kupujących z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Opinie mogą przekazywać wyłącznie Kupujący, którzy dokonali zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego i których dane zostaną przekazane przez Sprzedawcę partnerowi Sklepu internetowego na podstawie decyzji Kupujących; partner zaprosi następnie Kupujących do przekazania opinii, które zostaną w dalszej kolejności opublikowane na Stronie internetowej partnera i pośrednio na stronie Sklepu internetowego.

14.2. Ponadto Sklep Internetowy umożliwia użytkownikom posiadającym ważne, zarejestrowane konto PRUSA ACCOUNT zamieszczanie swoich recenzji wybranych Towarów sprzedawanych przez Sklep internetowy. Udostępnienie recenzji danego przedmiotu nie jest uzależnione od zakupu lub posiadania ocenianego Towaru lub Treści Cyfrowych. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy mają doświadczenie z drukiem 3D, produktami PRUSA lub innymi ocenianymi Towarami lub Treściami Cyfrowymi, albo zapoznali się z nimi w ramach swoich zainteresowań lub działalności zawodowej (np. na warsztatach społecznościowych, w szkole, w pracowniach kreatywnych itp.)

15. Skargi

15.1. Kupujący może kierować swoje skargi bezpośrednio do Sprzedawcy na adres e-mail Sprzedawcy podany w punkcie 1.2.1. niniejszych Warunków oraz w interfejsie online Sklepu internetowego. Sprzedawca zawsze prześle na adres e-mail Kupującego informację o sposobie rozpatrzenia każdej skargi.

15.2. Kupujący może również kierować wszelkie skargi bezpośrednio do państwowych organów nadzorczych na danym terytorium. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży Towarów na podstawie licencji handlowej. Właściwy Urząd ds. Licencji Handlowych sprawuje nadzór nad licencją handlową w zakresie swoich kompetencji. Czeski Urząd Telekomunikacji jest właściwym organem nadzoru w przypadku skarg dotyczących usług komunikacji elektronicznej. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej kontroluje w określonym zakresie przestrzeganie ustawy nr 634/1992 o Ochronie Konsumentów z późniejszymi zmianami.

16. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich

16.1. W przypadku jakiegokolwiek sporu konsumenckiego pomiędzy Kupującym będącym konsumentem a Sprzedawcą, gdy sporu nie można rozwiązać za porozumieniem stron, Kupujący może złożyć wniosek o alternatywne rozwiązanie sporu do podmiotu właściwego do rozpatrywania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

Czeski Urząd Inspekcji Handlowej, Główny Inspektorat
Sekcja ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)
Štěpánská 15
120 00 Praga 2 – Nové Město
Republika Czeska

Adres e-mail: [email protected]
Witryna internetowa: https://adr.coi.cz

Kupujący może również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów ustanowionej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem.: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Sprzedający może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić brzmienie niniejszych Warunków, jednakże w żaden sposób nie narusza to praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia niniejszych Warunków. Ponadto Sprzedawca może jednostronnie zmienić Warunki w rozsądnym zakresie w odniesieniu do swoich długoterminowych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Sprzedający powiadomi o takiej zmianie Warunków co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Warunków poprzez opublikowanie nowej wersji w interfejsie sklepu internetowego lub poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Kupującego.

17.2. Niniejsze Warunki podlegają obowiązującym ustawom i przepisom Republiki Czeskiej. Ponadto Kupujący będący konsumentem uznaje, że wybór prawa zgodnie z poprzednim zdaniem nie narusza jego praw konsumenckich, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które byłyby stosowane w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

17.3. Sprzedawca nie jest związany żadnymi specjalnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego.

17.4. Strony wyraźnie wyłączają możliwość zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów do stosunków umownych nawiązanych przez Umowę kupna na podstawie niniejszych Warunków.

17.5. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.

17.6. Aktualna i obowiązująca wersja niniejszych Warunków jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.prusa3d.com/pl/strona/ogolne-warunki-i-zasady_231236/.

17.7. Niniejsza wersja niniejszych Warunków jest ważna i obowiązuje od 10 stycznia 2023 roku i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje niniejszych Warunków, w tym inne ich części.