Wysyłka do
Stany Zjednoczone
MK4 zestaw wysyłka od $50 (DHL)
$USD
Polski

Ogólne warunki i zasady korzystania z witryn internetowych PRUSA

 

1. Wprowadzenie

1.1. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania z witryn internetowych PRUSA (dalej "Warunki") prowadzonych przez Prusa Research a.s., Nr ID: 06649114, z siedzibą przy Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23056 (dalej "Operator"). Dotyczy to w szczególności witryn internetowych dostępnych pod adresami www.prusa3d.com, www.printables.com, www.prusalab.cz oraz www.prusament.com (dalej “Witryny”).

1.2. Witryny są ogólnodostępne bez rejestracji. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług konieczne jest zalogowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła po zarejestrowaniu jednolitego konta użytkownika, które nazywamy kontem PRUSA ACCOUNT. Warunki rejestracji oraz inne postanowienia dotyczące korzystania z konta PRUSA ACCOUNT znajdują się w artykule 2 niniejszych Warunków.

1.3. W szczególności niniejsze Warunki określają ogólne prawa i obowiązki podczas korzystania z naszych witryn internetowych. Poza zakresem niniejszych Warunków, które dotyczą wszystkich witryn PRUSA, obowiązują również regulacje właściwe dla poszczególnych stron i usług PRUSA. W związku z tym zakup towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM PRUSA jest regulowany przez ogólne warunki; usługi PRINTABLES.COM, w tym program lojalnościowy, mają swoje odrębne zasady i warunki użytkowania. Odpowiednie warunki specjalne dotyczące danej usługi są zawsze dostępne na odpowiedniej witrynie internetowej.

1.4. Operator zwraca uwagę, że treści tworzone lub publikowane przez Użytkownika nie są w żaden sposób kontrolowane, weryfikowane, ani zatwierdzane przez Operatora w trakcie zapisu i przechowywania. W związku z tym treści publikowane przez Użytkownika, dokumenty do druku, ich opis i oznakowanie lub inne informacje rozpowszechniane przez Użytkownika mogą zawierać nieścisłości lub wady merytoryczne, prawne, techniczne lub formalne i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Operator nie gwarantuje jakości ani bezbłędności treści publikowanych przez innych Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności wobec innych Użytkowników Witryn za szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.

1.5. Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania i weryfikowania merytorycznych i prawnych aspektów treści Użytkownika i zastrzega sobie prawo do usuwania lub uniemożliwienia dostępu do treści użytkownika w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku, gdy Operator w sposób oczywisty dowie się o bezprawnym charakterze przechowywanych treści użytkownika, Operator jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych kroków i uniemożliwienia dostępu do tych treści lub ich usunięcia.

1.6. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek część treści bezprawnie narusza prawa autorskie innej osoby lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa lub uzasadnione interesy innej osoby lub niniejsze Warunki, takie podejrzenie można zgłosić bezpośrednio przy danym elemencie treści za pomocą przycisku "ZGŁOŚ" lub, jeśli nie jest to możliwe, można skontaktować się z nami z żądaniem uniemożliwienia dostępu lub usunięcia danej treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

2. KONTO PRUSA ACCOUNT

2.1. Konto PRUSA ACCOUNT to ujednolicone konto użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może zalogować się do SKLEPU INTERNETOWEGO PRUSA lub do poszczególnych usług online PRUSA.

2.2. Aby używać konta PRUSA ACCOUNT, konieczna jest rejestracja online pod adresem account.prusa3d.com. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania podstawowych danych osobowych obejmujących co najmniej następujący zakres: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Powyższe dane osobowe muszą być prawdziwe, a użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji.

2.3. Użytkownik nie może pozwolić osobom trzecim na korzystanie ze swojego konta PRUSA ACCOUNT i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z ujawnieniem danych do logowania osobom trzecim.

3. Dane osobowe i przetwarzane informacje

3.1. Dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, a warunki i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności, która zawiera między innymi informacje o stosowaniu plików cookies i podobnych technologii na naszych witrynach internetowych. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że dokładnie zna Politykę Prywatności oraz informacje o stosowaniu plików cookies i podobnych technologii.

3.2. Polityka prywatności oraz informacje o wykorzystywaniu plików cookies i podobnych technologii stanowią część niniejszych Warunków. Ich pełny tekst jest dostępny pod adresem www.prusa3d.com/page/privacy-policy_231258/.

4. Korzystanie z witryn internetowych

4.1. Korzystanie z Witryn jest bezpłatne, chyba że w odpowiedniej części Witryn wyraźnie wskazano koszty związane z ich użytkowaniem.

4.2. Witryny i usługi świadczone za ich pośrednictwem przeznaczone są dla osób powyżej 15 roku życia. Osoby poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Witryn wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego i pod nadzorem osoby zobowiązanej do nadzoru.

4.3. Korzystając z Witryn, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, rozumie je i zgadza się z nimi. Jeśli Użytkownik nie rozumie w pełni jakiejkolwiek części niniejszych Warunków lub ma jakiekolwiek inne pytania dotyczące niniejszych Warunków lub Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

4.4. Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikom stałego i niezakłóconego dostępu do Witryn. Operator zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia, zmiany lub zakończenia działania i/lub swobodnego korzystania z Witryn lub ich części w dowolnym momencie.

4.5. Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki spowodowane niedostępnością lub ograniczoną dostępnością Witryn. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa Operator wyklucza odpowiedzialność wobec użytkowników; w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryn internetowych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń, na które nie mógł mieć obiektywnego wpływu, a tym samym Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

4.6. W przypadkach, w których odpowiedzialność Operatora za szkody wyrządzone na podstawie niniejszych Warunków nie może być całkowicie wykluczona, a Użytkownik nie może skutecznie zrzec się swoich roszczeń odszkodowawczych, ale w których odpowiedzialność Operatora może być co najmniej ograniczona, całkowite zobowiązanie Operatora do naprawienia szkody jest ograniczone do wysokości ceny zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z Witryn, ale nie przekraczającej łącznej kwoty 500 EUR.

5. Sprzęt i oprogramowanie oraz połączenie internetowe

5.1. W celu korzystania z Witryn użytkownik musi zakupić i utrzymywać na własny koszt sprzęt i oprogramowanie urządzenia końcowego oraz łącze internetowe (dalej "Urządzenie Użytkownika").

5.2. Przed skorzystaniem z Witryn Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy Witryny są kompatybilne z Urządzeniem Użytkownika.

5.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z działaniem połączenia internetowego i innych systemów komunikacyjnych, w szczególności za ryzyko transmisji danych, w tym bezprzewodowej transmisji danych, w tym ryzyko bezprawnego i nieuprawnionego dostępu do transmisji danych, ryzyko przechwycenia i monitorowania transmisji danych oraz ryzyko zakłócenia transmisji danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator zdecydowanie zaleca, aby użytkownik zwrócił w tym zakresie należytą uwagę na Urządzenie Użytkownika.

6. Dozwolone korzystanie z Witryn

6.1. Zgodnie z niniejszymi warunkami Użytkownik może korzystać ze stron internetowych wyłącznie w sposób zwyczajowo przyjęty i w przewidzianych celach. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań mających na celu niedozwolone kopiowanie, ręczne lub automatyczne pobieranie treści stron internetowych, w tym scrapingu, sztucznego zwiększania zapytań i obciążania zdolności dostępności stron internetowych, umieszczania lub udostępniania za pośrednictwem stron internetowych nielegalnych treści, wysyłania niechcianych lub napastliwych wiadomości itp. Korzystanie z Witryn nie może naruszać niniejszych Warunków, ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, ingerować w prawa i uzasadnione interesy Operatora, innych Użytkowników i osób trzecich.

6.2. Informacje i wszelkie treści publikowane w Witrynach są przeznaczone do użytku osobistego i wyłącznie do rozpowszechniania przez społeczność, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Materiały bazowe, pliki do druku lub źródłowe oraz inne informacje dostępne za pośrednictwem Witryn nie są przeznaczone do użytku profesjonalnego ani jako substytut produktów certyfikowanych, akredytowanych lub w inny sposób uregulowanych.

7. Treści osób trzecich, w tym linki do witryn internetowych osób trzecich

7.1. Na Witrynach mogą być publikowane treści, które nie są własnością Operatora i Operator nie sprawuje nad nimi żadnej kontroli (dalej "Treści osób trzecich"), a Witryny mogą również przekierowywać użytkownika do Treści osób trzecich poprzez linki internetowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści osób trzecich w żadnym wypadku nie stanowią potwierdzenia, wsparcia lub aprobaty Treści osób trzecich przez Operatora i że Operator nie ma żadnej kontroli nad Treściami osób trzecich.

7.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Treści osób trzecich podlega odrębnym warunkom świadczenia usług przez osoby trzecie, które są dostępne za pośrednictwem tych treści.

7.3. Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niedostępnością lub ograniczoną dostępnością Treści osób trzecich. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Operator wyłącza odpowiedzialność wobec użytkowników, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Treści osób trzecich.

8. Bezpieczeństwo Witryn

8.1. Użytkownik nie może w żaden sposób niewłaściwie korzystać z Witryn oraz stosować w odniesieniu do nich jakichkolwiek procedur, narzędzi programowych lub skryptów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich działanie, zakłócać ich funkcjonalność, powodować nieuzasadnione obciążenie lub dokonywać jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby stanowić nieuprawnioną ingerencję w ich istotę ze względu na ich przeznaczenie i funkcjonowanie.

8.2. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika do Witryn w przypadku naruszenia przez niego niniejszych Warunków, ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a nawet jeśli istnieje tylko uzasadnione podejrzenie takiego zachowania, bez uprzedniego powiadomienia i jakiejkolwiek rekompensaty.

9. Prawa własności intelektualnej i zastrzeżenie niemożności przeniesienia praw przez Użytkownika

9.1. Witryny są chronione prawami własności intelektualnej. Poza prawem do korzystania z Witryny określonym w art. 6 niniejszych Warunków, użytkownik nie nabywa żadnych praw do Witryn, w tym praw własności intelektualnej, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie stanowią inaczej. Witryny, wszelkie ich części składowe lub zawartość, w tym kody źródłowe, logo i inne elementy graficzne, nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu ani w żaden inny sposób niż określony, w szczególności zawartość ta nie może być modyfikowana, włączana do zbioru utworów lub w inny sposób modyfikowana, reprodukowana, rozpowszechniana, przekazywana publicznie, wynajmowana lub dzierżawiona bez uprzedniej zgody Operatora lub właścicieli praw. Zabronione jest jakiekolwiek komercyjne rozpowszechnianie treści Witryn przez Użytkownika.

9.2. Użytkownik nie może scedować ani przenieść na osobę trzecią swoich praw i obowiązków powstałych na podstawie niniejszych Warunków. Użytkownik zgadza się, że wszelkie prawa i obowiązki Operatora wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez konieczności uzyskania dalszej zgody Użytkownika.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Operator zaprasza Użytkownika do skontaktowania się z nim za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego określonego w punkcie 1.6 niniejszych Warunków, jeżeli uzna, że jakakolwiek informacja pochodząca ze stron internetowych narusza niniejsze Warunki.

10.2. Niniejsze Warunki mogą być w każdej chwili jednostronnie zmienione lub zaktualizowane przez Operatora. Operator powiadomi Użytkownika o każdej zmianie niniejszych Warunków co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji, publikując nową wersję w Witrynach. Użytkownik może odrzucić odpowiednie zmiany w niniejszych Warunkach poprzez zaprzestanie korzystania z Witryn. Obowiązująca i skuteczna wersja niniejszych Warunków jest zawsze publikowana na Witrynach i Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nią od czasu do czasu. Jeżeli Użytkownik Witryn kontynuuje korzystanie z Witryn po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że Użytkownik akceptuje te zmiany.

10.3. Stosunki prawne między Użytkownikiem a Operatorem powstałe na podstawie niniejszych Warunków są regulowane przez niniejsze Warunki, a w zakresie w nich nieuregulowanym przez prawo Republiki Czeskiej. Wszelkie spory wynikające z niniejszych stosunków będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej, wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

10.4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

10.5. Aktualna wersja niniejszych Warunków jest ważna i obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku i zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje niniejszych Warunków, w tym inne ich części.