Wysyłka do
Stany Zjednoczone
MK4 zestaw wysyłka od $50 (DHL)
$USD
Polski

Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

1. Pomimo faktu, że w zasadzie nigdy nie przestajemy wymyślać, ulepszać i testować dla Ciebie nowych rzeczy, nigdy nie zapominamy również myśleć o Twoim bezpieczeństwie. Dlatego chronimy Twoją prywatność za pomocą najbardziej zaawansowanych praktyk i technologii. Dążymy do tego, aby Twoje dane osobowe były zawsze przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie i tylko w niezbędnych celach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO").

2. Administratorem danych osobowych jest Prusa Research a.s., numer ID 06649114, z siedzibą przy Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00, Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23056, ustanowiona zgodnie z prawem Republiki Czeskiej (dalej "my" lub "Administrator" lub "Operator").

3. Celem niniejszej Polityki prywatności (dalej "Polityka") jest poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o sposobie i zakresie ich przetwarzania podczas korzystania z witryn prusa3d.com, printables.com, prusalab.cz oraz prusament.com (dalej “witryny PRUSA”), w tym korzystania z serwisów przez niezarejestrowanych użytkowników, przy zakupie towarów lub usług w sklepie internetowym na stronie www.prusa3d.com (dalej “SKLEP INTERNETOWY PRUSA”), przy wykonywaniu praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Cię z Administratorem, przy korzystaniu z Twojego konta PRUSA ACCOUNT (dalej “KONTO PRUSA”), lub podczas korzystania z innych usług i witryn internetowych prowadzonych przez Administratora lub przez którąkolwiek ze spółek powiązanych majątkowo lub personalnie z Administratorem (dalej "USŁUGI PRUSA").

Jeśli nie masz jasności co do sposobu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Dane kontaktowe Administratora:

Prusa Research a.s.
Partyzánská 188/7a
170 00 Praga 7 - Holešovice
Republika Czeska

Adres e-mail: [email protected]
Telefon: +420 222 263 718

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Ciebie lub dane osobowe, które Administrator otrzymał w związku z realizacją Twojego Zamówienia.

2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane powierzone dobrowolnie, szczegóły dotyczące Zamówień i ich realizacji, dane związane z użytkowaniem USŁUG PRUSA oraz dane logowania.

3. Uzasadnienie prawne, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

A) Korzystanie z witryn internetowych PRUSA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków umownych Administratora wynikających z Ogólnych warunków i zasad korzystania z witryn internetowych PRUSA (dalej “Warunki”). W szczególności zależy nam na tym, aby doświadczenie przeglądania witryn internetowych PRUSA było jak najlepsze i przyjazne dla Użytkownika. W związku z tym przetwarzamy dane, które mogą mieć charakter danych osobowych, w tym między innymi dane związane z Twoją wizytą w witrynach internetowych PRUSA oraz historią wizyt w witrynach internetowych PRUSA, informacje dotyczące ustawień przeglądarki, rozdzielczości ekranu, połączenia internetowego itp.

Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres jednego roku od ostatniej wizyty w witrynach PRUSA.

B) Zarządzanie kontem klienta - KONTO PRUSA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków umownych Administratora wynikających z Warunków. W celu prowadzenia konta klienta - KONTO PRUSA wymagana jest rejestracja, podczas której przetwarzamy dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz inne dane, które podajesz lub później dodajesz lub modyfikujesz na swoim koncie klienta.

Podane dane przetwarzamy przez czas istnienia Twojego konta klienta - kontro PRUSA oraz przez 3 lata po jego zamknięciu.

C) Zakup w SKLEPIE INTERNETOWYM PRUSA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia na Towary lub Usługi oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Cię z Administratorem na mocy Ogólnych warunków i zasad (dalej “Ogólne warunki i zasady”), jak również wykonywanie związanych z tym obowiązków prawnych. Zamówienia wymagają podania danych osobowych niezbędnych do skutecznej realizacji Zamówienia (nazwisko, adres, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji, dane kontaktowe itp.). Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy; bez podania danych osobowych umowa nie może być zawarta lub zrealizowana przez Administratora.

Podane dane osobowe przetwarzamy przez okres 5 lat od daty złożenia ostatniego zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM PRUSA.

D) Świadczenie innych USŁUG PRUSA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie praw i obowiązków umownych Administratora wynikających z warunków obowiązujących dla danej USŁUGI PRUSA, takich jak usługi dostępne za pośrednictwem PRINTABLES.COM. Obowiązujące warunki regulujące daną USŁUGĘ PRUSA są zawsze dostępne w witrynie internetowej danej USŁUGI PRUSA. W tym celu przetwarzamy w szczególności dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak adres, e-mail, oraz dane opisowe, takie jak numer zamówienia, identyfikacja urządzenia/drukarki, zapis zadania drukowania itp.

Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od ostatniego logowania do danej USŁUGI PRUSA.

E) Świadczenie usług wsparcia dla Klientów

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług Wsparcia Klienta jest - jeśli jesteś naszym Klientem i podasz nam swój numer zamówienia podczas zapytania o Wsparcie Klienta - uzasadniony interes polegający na rozwiązywaniu technicznych i handlowych zapytań związanych z posiadaniem drukarki lub korzystaniem z innej USŁUGI PRUSA. Jeśli nie jesteś naszym Klientem, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług Wsparcia Klienta jest Twoja zgoda, którą wyrażasz kontaktując się z działem Wsparcia Klienta, wypełniając wymagane dane za pomocą narzędzia komunikacji online dostępnego w witrynach internetowych PRUSA. Dla celów obsługi Klienta przetwarzamy dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail oraz, w zależności od przypadku, opisowe dane osobowe, takie jak numer zamówienia lub historia zakupów lub drukowania.

Podane dane osobowe przetwarzamy przez okres 5 lat od Twojej ostatniej aktywności w związku z rozwiązywaniem zapytania o Wsparcie Klienta.

F) Wysyłanie newsletterów i innych informacji handlowych

W przypadku zarejestrowanych Użytkowników podstawą prawną wysyłania newslettera jest uzasadniony interes Administratora. W przypadku użytkowników niezarejestrowanych podstawą prawną wysyłania newsletterów jest zgoda wyrażona poprzez podanie adresu e-mail i wysłanie prośby o otrzymywanie informacji handlowych z witryn PRUSA. Do celów wysyłania informacji handlowych wykorzystujemy podany przez Ciebie adres e-mail, który przechowujemy przez okres 5 lat od jego podania.

2. Administrator usuwa dane osobowe po upływie okresu przechowywania.

3. Kontroler nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji ani profilowania użytkowników w rozumieniu art. 22 RODO.

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Zgodnie z warunkami RODO, jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do korekty danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO. Administrator oświadcza jednak, że po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do usunięcia danych osobowych, przetwarzanie tych danych osobowych niezbędne do wypełnienia obowiązków finansowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych, którym podlega Administrator, a także do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, jest kontynuowane po wykonaniu przez Administratora Twojego żądania;
 • prawo do sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania na podstawie prawnej uzasadnionych interesów lub w celu marketingu bezpośredniego;
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 • prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, tj. do wycofania zgody na związane z tym przetwarzanie danych osobowych poprzez link zawarty w komunikacji;
 • prawo do otrzymania kopii standardowych klauzul umownych zawartych przez Kontrolera na podstawie art. 46 RODO.

2. Aby skorzystać z powyższych praw, można skorzystać z formularza kontaktowego w witrynach PRUSA, adresu e-mail [email protected] lub możesz skontaktować się z nami, wysyłając pisemny wniosek na adres Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

3. Możesz również w każdej chwili złożyć skargę bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy Pplk. Sochora 27, Praga 7, Republika Czeska lub do któregokolwiek z organów nadzorczych właściwego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane kontaktowe poszczególnych organów nadzorczych można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

5. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym m.in.:

 • biorącym udział w dostarczaniu towarów/usług/wykonywaniu płatności w ramach Umowy;
 • świadczącym usługi w zakresie obsługi SKLEPU INTERNETOWEGO PRUSA oraz innych usług w związku z prowadzeniem SKLEPU INTERNETOWEGO PRUSA;
 • świadczącym usługi w zakresie obsługi Klienta;
 • świadczącym usługi marketingowe.

2. Z wyjątkiem odbiorców i kategorii odbiorców określonych poniżej w niniejszej Polityce, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") ani do organizacji międzynarodowych. W przypadkach przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG, Administrator podejmuje wszelkie kroki przewidziane przez powszechnie obowiązujące europejskie prawo ochrony danych osobowych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (lub organ nadzorczy, a następnie Komisję Europejską), które umieszcza w ustaleniach umownych z każdym odpowiednim odbiorcą danych osobowych.

3. Wykorzystywane usługi przetwarzania danych, w tym narzędzia marketingowe i pomocnicze:

 • Google Analytics - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Google Adwords - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Facebook - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Pinterest - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Reddit - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Livechat.com - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Luckyorange.com - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Mailchimp - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Appzi.com - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Smartlook.com - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
 • Heureka.cz - śledzi transakcje zakupu i e-mail dla celów usługi "Ověřeno zákazníky" (zweryfikowane przez klientów)
 • Trustpilot.com - śledzi transakcje zakupu i e-mail dla usługi "Zaproszenie klienta"

4. Witryny internetowe PRUSA mogą również zawierać inne linki i funkcjonalności do usług i sieci społecznościowych podmiotów trzecich, takich jak Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram itp. które mogą, jeśli zdecydujesz się z nich skorzystać, przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak adres IP, historia odwiedzanych stron lub mogą przechowywać pliki cookie lub inne środki techniczne na Twoim urządzeniu, takie jak piksel Facebooka itp. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku regulują polityki przyjęte przez administratorów tych serwisów i sieci społecznościowych, które są dostępne na ich witrynach internetowych

5. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być również przekazywane odbiorcom będącym innymi spółkami z grupy Prusa3D. Podstawą prawną udostępniania danych osobowych przez spółki z grupy Prusa3D jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; ten uzasadniony interes Administratora polega na zainteresowaniu przekazywaniem danych osobowych w ramach grupy spółek dla wewnętrznych zadań administracyjnych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dla celów niniejszej Polityki Grupa Prusa3D składa się łącznie z następujących osób prawnych zarejestrowanych na mocy prawa Republiki Czeskiej:

 • Prusa Development a.s., numer Id.: 06662277, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23081;
 • Prusa Manufacturing a.s., numer Id.: 06655866, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23066;
 • Prusa Polymers a.s., numer Id.: 06593615, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 22991;
 • Prusa Development a.s., numer Id.: 06662277, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23081;
 • Prusa Global a.s., numer Id.: 06656447, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23068;
 • Prusa Circuits a.s., numer Id.: 14099519, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 26948;
 • FUTUR3D s.r.o., numer Id.: 28952383, z siedzibą pod adresem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, akta 155408; oraz
 • CoMoGa s.r.o., numer Id.: 27199738, z siedzibą pod adresem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, akta 103902.

6. Wskazani tu odbiorcy nie udostępniają dalej danych osobowych; można od nich uzyskać kopię przetwarzanych danych osobowych.

6. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że wdrożył wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych.

2. Administrator przyjął środki techniczne zabezpieczające magazyny danych i przechowywanie danych osobowych w formie papierowej, w tym w szczególności zabezpieczony/szyfrowany dostęp do Internetu, szyfrowanie haseł klientów w bazie danych, regularne aktualizacje systemu oraz regularne tworzenie kopii zapasowych systemu.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych będą miały jedynie upoważnione osoby Administratora.

7. Pliki Cookie

1. W celu poprawy jakości USŁUG PRUSA oraz ułatwienia korzystania z nich, w szczególności w celu analizy ruchu i zachowań użytkowników w witrynach internetowych PRUSA, personalizacji reklam oraz zwiększenia dostępności funkcji mediów społecznościowych, USŁUGI PRUSA wykorzystują pliki cookie lub inne środki techniczne zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (dalej "pliki cookie"). Pliki cookie mogą być zapisywane bezpośrednio przez Administratora lub mogą to być pliki cookie stron trzecich (patrz odbiorcy w punkcie 5.3 niniejszej Polityki Prywatności). Pliki te nie mogą bezpośrednio zawierać danych osobowych, jednakże w połączeniu z innymi danymi mogą zyskać charakter danych osobowych.

2. Lista przetwarzanych plików cookies oraz ich podział na poszczególne kategorie, które obejmują ściśle niezbędne pliki cookie, które zawsze muszą być przetwarzane dla prawidłowego funkcjonowania stron internetowych PRUSA oraz pliki cookie do targetowania, na które możesz wyrazić zgodę, znajduje się https://www.prusa3d.com/pl/strona/information-about-cookies_231459/.

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków, Ogólnych warunków i zasad oraz Warunków świadczenia usług PRINTABLES.

2. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.