Přeprava do
Spojené státy americké
Poštovné (DHL) za stavebnici MK4 od $50
$USD
Čeština

Zásady ochrany soukromí

1. Úvod

1. Přesto, že se prakticky nezastavíme, vynalézáme, vylepšujeme a testujeme pro vás neustále něco nového, nezapomínáme ani na chvíli myslet na vaše bezpečí. Proto chráníme vaše soukromí s pomocí těch nejmodernějších postupů a technologií. Naším cílem je, aby vaše osobní údaje byly vždy zpracovávány jen v nezbytném rozsahu a pouze k nezbytným účelům v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „nařízení GDPR“).

2. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Prusa Research a.s., IČO: 06649114, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23056, založená podle právního řádu České republiky (dále jen “my” nebo “správce” nebo „provozovatel“).

3. Cílem těchto Zásad ochrany soukromí (dále jen „zásady“) je informovat vás o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o způsobu a rozsahu jejich zpracování při použití internetových stránek prusa3d.com, printables.com, prusalab.czprusament.com (dále jen “internetové stránky PRUSA”), a to včetně použití internetových stránek PRUSA neregistrovanými uživateli, při nákupu zboží či služeb v internetovém obchodu na internetové adrese www.prusa3d.com (dále jen “E-SHOP PRUSA”), při plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, při použití účtu PRUSA ACCOUNT (dále jen “ PRUSA ACCOUNT”), nebo při využívání dalších služeb a internetových stránek provozovaných správcem nebo některou ze společností spojenou majetkově či personálně se správcem (dále jen “PRUSA SLUŽBY”).

V případě jakýchkoliv nejasností o tom, jak probíhá zpracování osobních údajů podle těchto zásad, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Kontaktní údaje na správce jsou:

Prusa Research a.s.
Partyzánská 188/7a
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

Adresa elektronické pošty: [email protected]
Telefon: +420 222 263 718

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, dobrovolně poskytnuté popisné údaje, údaje o objednávkách a jejich plnění, údaje o používání PRUSA SLUŽEB a přihlašovací údaje.

3. Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

A) Použití internetových stránek PRUSA

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smluvních práv a povinností provozovatele vyplývajících z obecných podmínek používání internetových stránek PRUSA (dále jen „obecné podmínky“)Zejména nám záleží na tom, aby prohlížení internetových stránek PRUSA bylo co nejkvalitnější a uživatelsky nejpřívětivější. V té souvislosti zpracováváme údaje, které mohou mít povahu osobních údajů, a to zejména údaje související s vaší návštěvou a historií návštěv internetových stránek PRUSA, informace týkající se nastavení vašeho prohlížeče, rozlišení obrazovky, připojení k internetu apod.

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu jednoho roku od poslední návštěvy internetových stránek PRUSA.

B) Vedení zákaznického účtu PRUSA ACCOUNT

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smluvních práv a povinností provozovatele vyplývajících z obecných podmínek. Za účelem vedení zákaznického účtu PRUSA ACCOUNT je nutná registrace, při které zpracováváme identifikační, kontaktní a další údaje, které nám poskytnete nebo následně doplníte či upravíte ve svém zákaznickém účtu.

Poskytnuté údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho zákaznického účtu PRUSA ACCOUNT a 3 roky po jeho zániku.

C) Nákup na E-SHOPU PRUSA

Právním základem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zboží nebo služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem dle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “obchodní podmínky”), jakož i plnění souvisejících právních povinností. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, bydliště a doručovací adresa, kontaktní údaje atd.). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od realizace poslední objednávky na E-SHOPU PRUSA.

D) Poskytování dalších PRUSA SLUŽEB

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smluvních práv a povinností provozovatele vyplývající z podmínek aplikovatelných na příslušnou PRUSA SLUŽBU jako jsou např. služby dostupné prostřednictvím PRINTABLES.COM. Aplikovatelné podmínky, kterými se příslušná PRUSA SLUŽBA řídí, jsou vždy k dispozici na internetových stránkách příslušné PRUSA SLUŽBY. Pro tento účel zpracováváme zejména identifikační údaje, jakými je např. vaše jméno, kontaktní údaje, jakými jsou např. vaše adresa, e-mail, a popisné údaje, jakými jsou např. číslo vaší objednávky, identifikace vašeho zařízení/tiskárny, záznam tiskových úloh apod.

Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 5 let od posledního přihlášení k příslušné PRUSA SLUŽBĚ.

E) Poskytování služeb zákaznické podpory

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro služby zákaznické podpory je v případě, že jste náš zákazník a poskytl jste nám při dotazu na zákaznickou podporu číslo vaší objednávky, oprávněný zájem na řešení technických a obchodních dotazů spojených s vlastnictvím vaší tiskárny nebo využíváním jiné PRUSA SLUŽBY. Pokud nejste naším zákazníkem, je právním základem pro zpracování osobních údajů pro poskytování služeb zákaznické podpory váš souhlas, který udělujete tím, že se na zákaznickou podporu obrátíte vyplněním požadovaných údajů prostřednictvím online komunikátoru dostupného na internetových stránkách PRUSA. Pro účely zákaznické podpory zpracováváme identifikační údaje, jako je např. vaše jméno, kontaktní údaje, jako je např. vaše e-mailová adresa a případně popisné osobní údaje, jako je např. číslo vaší objednávky nebo historie nákupu či tisku.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od vaší poslední aktivity při řešení požadavku na zákaznickou podporu.

F) Zasílání newsletteru a jiných obchodních sdělení

Právním základem pro zasílání newsletteru je v případě registrovaných uživatelů oprávněný zájem provozovatele. V případě neregistrovaných uživatelů je právním základem pro zasílání newsletterů souhlas udělený vyplněním e-mailové adresy a odesláním požadavku na zasílání obchodních sdělení z internetových stránek PRUSA. Pro účely zasílání obchodních sdělení využíváme vámi poskytnutou e-mailovou adresu, kterou pro tento účel uchováváme po dobu 5 let od jejího poskytnutí.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování či profilování uživatelů ve smyslu článku 22 nařízení GDPR.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte jako osoba, které se osobní údaje týkají, tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 nařízení GDPR;
 • právo opravu osobních údajů dle článku 16 nařízení GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 nařízení GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 nařízení GDPR. Správce nicméně prohlašuje, že v návaznosti na uplatnění vašeho práva na výmaz osobních údajů dochází i po realizaci vašeho požadavku ze strany správce ke zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění finančních, daňových a jiných právních povinností, které se na správce vztahují, a dále pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • právo vznést námitku dle článku 21 nařízení GDPR proti zpracování na právním základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu;
 • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR;
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • odhlásit se od zasílání obchodních sdělení resp. odvolat souhlas se souvisejícím zpracováním osobních údajů je možné prostřednictvím ve sděleních uvedeného odkazu;
 • právo obdržet kopii standardních smluvních doložek uzavřených správcem dle ustanovení článku 46 nařízení GDPR.

2. K výkonu výše uvedených práv lze využít kontaktní formulář na internetových stránkách PRUSA, adresu elektronické pošty [email protected], nebo se na nás můžete obrátit zasláním písemného požadavku na adresu Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.

3. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů můžete také kdykoliv podat stížnost přímo u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, Česká republika, nebo u některého z dozorových úřadů příslušného členského státu Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EEA). Kontaktní údaje na jednotlivé dozorové úřady lze nalézt zde:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_cs

5. Předávání osobních údajů třetím stranám

1. Berete na vědomí, že osobní údaje mohou být předány třetím stranám, mezi které patří zejména osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování E-SHOPU PRUSA a další služby v souvislosti s provozováním E-SHOPU PRUSA,
 • zajišťující služby zákaznické podpory,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce kromě případů příjemců a kategorií příjemců, uvedených níže v těchto zásadách, nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen “EEA”) nebo mezinárodním organizacím. V případech, kdy dochází k předání osobních údajů do zemí mimo EEA, podnikne správce v souladu s použitelnými evropskými předpisy na ochranu osobních údajů veškeré obecně závaznými právními předpisy předvídané kroky k zajištění adekvátní ochrany osobních údajů, a to zejména s pomocí standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí (nebo dozorovým úřadem a poté Evropskou komisí), kterými opatří smluvní ujednání s jednotlivými relevantními příjemci osobních údajů.

3. Využívané zpracovatelské služby, zejména marketingové a podpůrné nástroje:

 • Google Analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Facebook -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Pinterest -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Reddit -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Livechat.com -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Luckyorange.com -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Mailchimp -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Appzi.com -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Smartlook.com -  zaznamenává cookie a použití webu
 • Heureka.cz - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu „Ověřeno zákazníky“
 • Trustpilot.com - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu „Customer invitation“

4. Internetové stránky PRUSA mohou obsahovat i další odkazy a funkcionality směřující na služby a sociální sítě třetích stran, například na službu Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram apod., které mohou, pokud se je rozhodnete využít, zpracovávat vaše osobní údaje jako např. vaši IP adresu, historii vámi navštívených stránek nebo mohou na vašem zařízení ukládat soubory cookies či jiné technické prostředky jako např. Facebook pixel apod. Zpracování vašich osobních údajů se v takovém případě řídí zásadami přijatými provozovateli těchto služeb a sociálních sítí, které jsou dostupné na jejich internetových stránkách.

5. Veškeré správcem zpracovávané osobní údaje mohou být dále též předávány příjemcům v podobě dalších společností z uskupení Prusa3D. Právním základem pro sdílení osobních údajů společnostmi skupiny Prusa3D je oprávněný zájem správce dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, přičemž tento oprávněný zájem správce spočívá v zájmu na předání osobních údajů v rámci uskupení podniků pro vnitřní administrativní úkoly v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Uskupení Prusa3D tvoří pro účely těchto zásad v souhrnu tyto právnické osoby založené podle právního řádu České republiky:

 • Prusa Development a.s., IČO: 06662277, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23081;
 • Prusa Manufacturing a.s., IČO: 06655866, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23066;
 • Prusa Polymers a.s., IČO: 06593615, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22991;
 • Prusa Development a.s., IČO: 06662277, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23081;
 • Prusa Global a.s., IČO: 06656447, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23068;
 • Prusa Circuits a.s., IČO: 14099519, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26948;
 • FUTUR3D s.r.o., IČO: 28952383, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155408; a
 • CoMoGa s.r.o., IČO: 27199738, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103902

6. Údaje nebudou příjemci uvedenými v těchto zásadách dále zpřístupňovány, s tím, že kopii zpracovávaných údajů lze získat jejich prostřednictvím.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Soubory cookies

1. Za účelem zlepšení kvality PRUSA SLUŽEB a usnadnění jejich používání, zejména pak pro analýzu návštěvnosti a chování uživatelů na internetových stránkách PRUSA, personalizaci reklamy a zpřístupnění funkcí sociálních médií, využívají PRUSA SLUŽBY tzv. soubory cookies, případně další technické prostředky ukládané ve vašem koncovém zařízení (dále jen „cookies“). Může se jednat o cookies ukládané přímo správcem, nebo i o cookies třetích stran (viz příjemci dle ustanovení bodu 5.3 těchto zásad). Tyto soubory nemusí přímo obsahovat osobní údaje, avšak ve spojení s dalšími údaji mohou povahy osobních údajů nabývat.

2. Seznam zpracovávaných cookies a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií na cookies nezbytně nutné, které je nutné zpracovávat vždy za účelem správného fungování internetových stránek PRUSA a na cookies marketingové, k jejichž uložení můžete udělit souhlas, naleznete zde: https://www.prusa3d.com/cs/stranka/informace-o-cookies_231459/.

8. Závěrečná ustanovení

1. Tyto zásady tvoří nedílnou součást obecných podmínek, obchodních podmínek a podmínek PRINTABLES.

2. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2022.