Přeprava do
Spojené státy americké
Poštovné (DHL) za stavebnici MK4 od $50
$USD
Čeština

Obecné podmínky používání internetových stránek PRUSA

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dokument upravuje podmínky používání internetových stránek PRUSA (dále jen „obecné podmínky”) provozovaných společností Prusa Research a.s., IČO: 06649114, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23056 (dále jen „provozovatel“). Jedná se zejména o internetové stránky dostupné na adresách www.prusa3d.com, www.printables.com, www.prusalab.czwww.prusament.com (dále jen „internetové stránky“).

1.2. Internetové stránky jsou přístupné veřejnosti bez registrace. Nicméně pro využívání některých služeb je nezbytné přihlášení uživatelským jménem a heslem, a to na základě registrace jednotného přihlašovacího účtu uživatele, který nazýváme PRUSA ACCOUNT. Podmínky registrace a další ustanovení, týkající se používání PRUSA ACCOUNT, naleznete v ustanovení článku 2 těchto obecných podmínek.

1.3. Tyto obecné podmínky zejména vymezují obecná práva a povinnosti při používání našich internetových stránek. Nad rámec těchto obecných podmínek, které se uplatní pro všechny internetové stránky PRUSA, platí i úprava specifická pro jednotlivé internetové stránky a služby PRUSA. Nákup zboží na E-SHOPU PRUSA tak upravují všeobecné obchodní podmínky, služby PRINTABLES.COM včetně věrnostního programu mají své samostatné podmínky používání, atd. Příslušné speciální podmínky vztahující se k příslušné službě naleznete vždy na příslušné internetové stránce. 

1.4. Provozovatel upozorňuje, že obsah vytvářený nebo publikovaný uživateli není provozovatelem žádným způsobem v průběhu nahrávání a ukládání kontrolován, ověřován ani schvalován. Uživatelský obsah, tiskové podklady, jejich popis a označení nebo jiné uživatelem šířené informace tak mohou obsahovat věcné, právní, technické a formální nepřesnosti či vady a nemohou být v žádném případě považovány za odborné rady či stanoviska. Provozovatel nezaručuje kvalitu ani bezchybnost obsahu publikovaného jinými uživateli a nenese vůči ostatním uživatelům internetových stránek odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené jejich použitím.

1.5. Provozovatel je oprávněn (nikoliv povinen) kontrolovat a ověřovat věcnou a právní stránku uživatelského obsahu a vyhrazuje si právo jakýkoliv uživatelský obsah kdykoliv odstranit nebo jej znepřístupnit, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel je povinen v případě, že se prokazatelné dozví o protiprávní povaze uloženého uživatelského obsahu, učinit nezbytné kroky a takový obsah znepřístupnit či odstranit.

1.6. V případě podezření, že některá část obsahu neoprávněně zasahuje do autorského práva jiné osoby nebo je jinak v rozporu s platným právním řádem či oprávněnými zájmy jiné osoby nebo těmito obecnými podmínkami, je takové podezření možné oznámit přímo u příslušné položky obsahu prostřednictvím tlačítka “NAHLÁSIT”, nebo, pokud to není možné, můžete se na nás obrátit s požadavkem na znepřístupnění či odstranění příslušného obsahu, a to prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

2. PRUSA ACCOUNT

2.1. PRUSA ACCOUNT je jednotný přihlašovací uživatelský účet, který můžete využít pro přihlášení, resp. přístup do E-SHOPU PRUSA nebo také k jednotlivým online službám PRUSA.

2.2. Pro využívání PRUSA ACCOUNT je nutná on-line registrace na adrese account.prusa3d.com. Při registraci je uživatel povinen poskytnout základní osobní údaje alespoň v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto údaje musí být pravdivé a uživatel je povinen je udržovat aktuální.

2.3. Uživatel není oprávněn umožnit jiné osobě užívání svého PRUSA ACCUNT a je plně odpovědný za veškeré újmy vzniklé v souvislosti se sdělením svých přihlašovacích údajů třetí osobě.

3. Osobní údaje a zpracovávané informace

3.1. Co se týká ochrany osobních údajů a jejich zpracování, je této oblasti z naší strany věnovaná zvláštní péče, přičemž podmínky a další informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany soukromí obsahujících mimo jiné i informace o využívání cookies a obdobných technologií na našich internetových stránkách. Používáním našich internetových stránek berete na vědomí a potvrzujete, že jste se se Zásadami ochrany soukromí a informacemi o využívání cookies a obdobných technologií seznámili.

3.2. Zásady ochrany soukromí a informace o využívání cookies a obdobných technologií tvoří součást těchto obecných podmínek. Jejich plné znění je dostupné zde: www.prusa3d.com/cs/stranka/zasady-ochrany-soukromi_231258/.

4. Použití internetových stránek

4.1. Použití internetových stránek je bezplatné, není-li u příslušné části internetových stránek výslovně uveden náklad spojený s jejich použitím.

4.2. Internetové stránky a služby poskytované jejich prostřednictvím jsou určeny osobám starším 15 let. Osoby mladší 15 let mohou internetové stránky využívat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce a pod dohledem osoby povinné vykonávat nad nimi dohled.

4.3. Použitím internetových stránek uživatel prohlašuje, že si tyto obecné podmínky přečetl, že jim porozuměl, a že s těmito obecnými podmínkami souhlasí. V případě, že byste jakékoliv části zcela neporozuměli nebo měli jakýkoliv jiný dotaz týkající se těchto obecných podmínek nebo třeba zásad zpracování osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit e-mailem na [email protected].

4.4. Cílem provozovatele je zajistit uživatelům trvalý a bezporuchový přístup k internetovým stránkám. Provozovatel si přesto vyhrazuje právo provoz a/nebo bezplatnost internetových stránek či jejich částí kdykoliv omezit, upravit či ukončit.

4.5. Provozovatel prohlašuje, že není odpovědný za jakýkoliv následek způsobený nedostupností či omezenou dostupností internetových stránek. Provozovatel v maximálním rozsahu přípustném podle obecně závazných právních předpisů vylučuje odpovědnost vůči uživatelům; nenese zejména odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou uživateli v souvislosti s použitím internetových stránek, zejména pak za újmu vzniklou v důsledku událostí, které objektivně nebylo možné ovlivnit, a uživatel se tak vzdává všech nároků na její náhradu.

4.6. V případech, kdy nelze odpovědnost provozovatele za způsobenou újmu podle těchto obecných podmínek zcela vyloučit a uživatel se nemůže svých nároků na její náhradu platně vzdát, avšak kdy je možné odpovědnost provozovatele alespoň omezit, platí, že celková povinnost provozovatele k náhradě újmy je omezena do výše ceny, kterou uživatel za použití internetových stránek zaplatil, maximálně však v souhrnu do výše 500 EUR.

5. Hardwarové a softwarové vybavení a internetové připojení

5.1. Pro použití internetových stránek musí uživatel na vlastní náklady zakoupit a udržovat hardwarové a softwarové vybavení koncového zařízení a internetové připojení (dále jen “uživatelské vybavení”).

5.2. Uživatel je povinen se před použitím internetových stránek přesvědčit, že jsou internetové stránky kompatibilní s uživatelským vybavením.

5.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za rizika spojená s provozem internetového připojení a jiných komunikačních systémů, zejména za rizika spojená s datovým přenosem, a to včetně bezdrátového datového přenosu, včetně rizika protiprávního a neautorizovaného přístupu k datovému přenosu, rizika zachycení a monitoringu datového přenosu a rizika narušení datového přenosu. Uživatel bere na vědomí, že mu provozovatel v této souvislosti důrazně doporučuje věnovat uživatelskému vybavení náležitou pozornost.

6. Povolený způsob použití internetových stránek

6.1. Uživatel je na základě těchto obecných podmínek oprávněn používat internetové stránky pouze běžným způsobem a pro předpokládané účely. Zejména je uživatel povinen se zdržet jakékoliv aktivity směřující k neoprávněnému kopírování, manuálnímu či automatizovanému vytěžování obsahu internetových stránek včetně tzv. scraping aktivit, umělého navyšování dotazů a zatěžování kapacity přístupnosti internetových stránek, umisťování nebo sdílení nelegálního obsahu prostřednictvím internetových stránek, zasílání nevyžádaných nebo obtěžujících sdělení apod. Použití internetových stránek nesmí být v rozporu s těmito obecnými podmínkami, obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, zasahovat do práv a oprávněných zájmů provozovatele, ostatních uživatelů a třetích osob.

6.2. Informace a jakýkoliv obsah publikovaný na internetových stránkách jsou určeny pro osobní použití a výlučně v rámci komunitního šíření, není-li výslovně uvedeno jinak. Podkladové materiály, tiskové nebo zdrojové soubory a další informace dostupné prostřednictvím internetových stránek nejsou určeny pro profesionální použití ani jako náhrada certifikovaných, akreditovaných nebo jinak regulovaných výrobků.

7. Obsah třetích stran včetně odkazů na internetové stránky třetích stran

7.1. Na internetových stránkách může být zveřejněn obsah, který není ve vlastnictví provozovatele a provozovatel jej nikterak nekontroluje (dále jen “obsah třetích stran”), a internetové stránky mohou též prostřednictvím internetových odkazů uživatele na obsah třetích stran přesměrovávat. Uživatel bere na vědomí, že obsah třetích stran v žádném případě nepředstavuje potvrzení, podporu nebo schvalování obsahu třetích stran ze strany provozovatele a že provozovatel nemá na tento obsah třetích stran žádný vliv.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že použití obsahu třetích stran se řídí samostatnými podmínkami používání obsahu třetích stran, které jsou dostupné skrze daný obsah.

7.3. Provozovatel prohlašuje, že není odpovědný za jakýkoliv následek způsobený nedostupností či omezenou dostupností obsahu třetích stran. Provozovatel v maximálním rozsahu přípustném podle obecně závazných právních předpisů vylučuje odpovědnost vůči uživatelům; nenese zejména odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou uživateli v souvislosti s použitím obsahu třetích stran.

8. Bezpečnost internetových stránek

8.1. Uživatel nesmí internetové stránky jakkoliv zneužívat a využívat ve vztahu k nim jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich provoz, narušovat jejich funkčnost, způsobovat jejich nepřiměřené zatížení, jakož ani vykonávat žádnou jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do jejich podstaty vzhledem k jejich účelu a fungování.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení těchto obecných podmínek, obecně závazných právních předpisů či dobrých mravů uživatelem, nebo i při pouhém důvodném podezření na takové jednání, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady omezit uživateli přístup k internetovým stránkám.

9. Práva duševního vlastnictví a výhrada nemožnosti převedení práv uživatelem

9.1. Internetové stránky jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Kromě oprávnění používat internetové stránky specifikovaného v ustanovení článku 6 těchto obecných podmínek uživatel nenabývá k internetovým stránkám žádná práva, a to včetně práv duševního vlastnictví, a to s výjimkou případů, kdy tyto obecné podmínky stanoví výslovně jinak. Internetové stránky, jakékoliv jejich součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, není možné bez předchozího souhlasu získaného od provozovatele nebo držitelů práv používat pro jiné účely a jiným než stanoveným způsobem, zejména takový obsah upravovat, zařazovat do děl souborných, či do něj jinak zasahovat, rozmnožovat ho, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat. Jakékoliv komerční šíření obsahu internetových stránek ze strany uživatele je zakázáno.

9.2. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti vzniklé na základě těchto obecných podmínek třetí osobě. Uživatel souhlasí, že veškerá práva a povinnosti provozovatele vzniklé na základě těchto obecných podmínek mohou být bez nutnosti dalšího souhlasu uživatele postoupena třetí osobě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Provozovatel vyzývá uživatele, aby jej prostřednictvím jednotného kontaktního místa specifikovaného v ustanovení bodu 1.6. těchto obecných podmínek kontaktoval v případě, že shledá jakoukoliv informaci, jejímž původcem jsou internetové stránky, v rozporu s těmito obecnými podmínkami.

10.2. Tyto obecné podmínky mohou být provozovatelem kdykoliv jednostranně měněny či aktualizovány. Na změnu těchto obecných podmínek upozorní provozovatel uživatele nejméně 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nového znění, a to jeho zveřejněním na internetových stránkách. Uživatel je oprávněn předmětné změny těchto obecných podmínek odmítnout, a to tím, že nadále nebude internetové stránky používat. Platná a účinná verze těchto obecných podmínek je vždy zveřejněna na internetových stránkách a uživatel je povinen se s ní průběžně seznamovat. Pokud bude uživatel internetové stránky po účinnosti změn nadále používat, má se za to, že změny akceptuje.

10.3. Právní vztahy mezi uživatelem a provozovatelem vzniklé na základě těchto obecných podmínek se řídí těmito obecnými podmínkami a v oblastech jimi neupravených pak právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých na základě těchto obecných podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky, a to výhradně dle práva České republiky.

10.4. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto obecných podmínek použití není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

10.5. Toto znění těchto obecných podmínek je platné a účinné od 1. srpna 2022 a nahrazuje veškerá předchozí znění těchto obecných podmínek včetně jejich dalších součástí.