Přeprava do
Spojené státy americké
Poštovné (DHL) za stavebnici MK4 od $50
$USD
Čeština

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) se uplatní pro nákup zboží a digitálního obsahu v internetovém obchodě Prusa Research (dále jen “internetový obchod” nebo “E-SHOP PRUSA”).

1.2. Internetový obchod provozuje na internetové adrese www.prusa3d.com právnická osoba založená podle právního řádu České republiky - obchodní společnost Prusa Research a.s., IČO: 066 49 114, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23056.

Kontaktní údaje a adresa provozovny provozovatele internetového obchodu:

Prusa Research a.s.
Partyzánská 188/7a
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

1.2.1. Zákaznický servis pro objednávky a reklamace:

Adresa elektronické pošty:[email protected]
Telefon:
Ochrana osobních údajů:
+420 222 263 718
[email protected]
Poštovní adresa:Partyzánská 188/7a
170 00 Praha 7 – Holešovice
Česká republika

1.2.2. Kontaktní údaje pro oblast ochrany osobních údajů:

Adresa elektronické pošty:[email protected]
Telefon:+420 222 263 718

Číslo účtu pro platby v CZK: 2501696690/2010
Číslo účtu pro platby v EUR: CZ2720100000002800418121, FIOBCZPPXXX
Číslo účtu pro platby v USD: IBAN CZ8720100000002300418125, BIC FIOBCZPPXXX
Číslo účtu pro platby v GBP: IBAN CZ9020100000002101101889, BIC FIOBCZPPXXX
Číslo účtu pro platby v PLN: IBAN CZ5820100000002701101882, BIC FIOBCZPPXXX

1.3. Níže uvedenými pojmy se v těchto obchodních podmínkách rozumí následující:

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o koupi zboží v internetovém obchodě. Na zastoupení právnické osoby se použije ustanovení § 161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”).

Spotřebitel - kupující fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak jedná.

Prodávající - viz ustanovení bodu 1.2. těchto obchodních podmínek.

Zboží - movité věci nabízené a prodávané prostřednictvím internetového obchodu, zejména 3D tiskárny, příslušenství k 3D tiskárnám, produkty související s 3D tiskem a další produkty.

Digitální obsah - jedná se o nehmotný obsah v podobě video návodů a školení zejména v oblasti 3D tisku a souvisejících oborů. Zpřístupněný digitální obsah je možné shlédnout a užívat s využitím běžného internetového prohlížeče v rámci uživatelské sekce na internetových stránkách prodávajícího, případně v rámci zvlášť vyhrazených sekcí jako je např. „PRUSA Academy“, a to po přihlášení do uživatelské sekce kupujícím (více k technickým parametrům digitálního obsahu;

Internetový obchod nebo také jen E-SHOP PRUSA - viz ustanovení bodu 1.2. těchto obchodních podmínek.

Objednávka - viz ustanovení bodu 3.1. těchto obchodních podmínek.

Kupní smlouva - smlouva o koupi zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Neoddělitelnou součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky včetně všech jejích příloh a objednávka potvrzená prodávajícím.

Smlouva na dodávku digitálního obsahu – jedná se o smlouvu, na základě které je kupujícímu zpřístupněn digitální obsah pro osobní použití.

Osobní údaje - informace, jež se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby a na jejichž zpracování se uplatní ustanovení článku 2. těchto obchodních podmínek a Zásady ochrany soukromí, které tvoří neoddělitelnou součást těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém, německém, francouzském, italském, polském a španělském jazyce. Smluvní vztahy vzniklé na základě objednávky učiněné v českém jazyce se uzavírají v českém jazyce a uplatní se na ně česká jazyková verze těchto obchodních podmínek. Smluvní vztahy vzniklé na základě objednávky učiněné v jiném než českém jazyce se uzavírají dvojjazyčně, vždy v jazyce objednávky a v anglickém jazyce, přičemž pro případ rozporu mezi těmito dvěma jazykovými verzemi se jako rozhodující uplatní anglické znění těchto obchodních podmínek.

1.5. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a smlouvy na dodávku digitálního obsahu s prodávajícím. Náklady, které kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou, plně nese kupující. Tyto náklady se neliší od základních sazeb v místě kupujícího.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. V souvislosti s provozem internetového obchodu zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - “GDPR” a California Consumer Privacy Act - “CCPA”.

2.2. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden v Zásadách ochrany soukromí, které tvoří neoddělitelnou součást těchto obchodních podmínek.

3. Objednávka

3.1. Objednávku kupující vytváří v několika krocích, kterými jsou výběr zboží a jeho množství nebo výběr digitálního obsahu, vložení vybrané položky do nákupního košíku, vyplnění či potvrzení kontaktních, dodacích a fakturačních údajů, volba způsobu platby, volba způsobu dodání zboží a případně i uplatnění slevového poukazu prostřednictvím vložení promo kódu (dále jen „objednávka“). Při vytváření objednávky může kupující na základě registrace použít účet PRUSA ACCOUNT za podmínek upravených v Obecných podmínkách používání internetových stránek PRUSA (dále jen „Obecné podmínky“), které tvoří na základě tohoto odkazu nedílnou součást těchto obchodních podmínek, nebo může objednávku vytvořit bez registrace.

3.2. Informace o zboží, digitálním obsahu a cenách zpřístupněné prostřednictvím internetového obchodu nepředstavují návrh na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího a jsou výlučně informativního charakteru. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se na tyto informace neuplatní.

3.3. Při vytváření objednávky je kupující informován o dostupných způsobech platby, předpokládané době dodání a o dostupných způsobech dodání, jakož i o nákladech na tyto způsoby dodání. Pro tyto účely využívá internetový obchod údaje o lokaci kupujícího a zvoleném jazyku získané automaticky při vstupu na stránky internetového obchodu nebo zadané manuálně kupujícím následně v rámci procesu tvorby objednávky. Kupující je vždy povinen údaje o místě určení a zvolené měně stejně jako další údaje objednávky před jejím dokončením zkontrolovat a případně upravit, aby odpovídaly skutečnosti, přičemž jakákoliv úprava místa dodání může znamenat změnu celkových nákladů na dodání zboží či digitálního obsahu, úpravu doby dodání zboží, případně změnu měny, ve které lze objednávku uhradit.

3.4. Předpokládaná doba dodání zboží, které je skladem, se liší dle místa určení a je zobrazena u každé položky zboží v závislosti na nastavení internetového obchodu a volbě provedené kupujícím. U zboží, které není skladem uvádí prodávající orientační (nikoliv závaznou) čekací dobu do naskladnění zboží s tím, že o předpokládané době dodání zboží bude kupující prodávajícím informován bez zbytečného odkladu po jeho naskladnění.

3.5. Zboží, které je k dispozici v rámci tzv. „předobjednávky“ je možné rezervovat zaplacením rezervačního poplatku s tím, že prodávající si vyhrazuje právo u zboží v režimu předobjednávky konečnou cenu rezervovaného zboží dodatečně upravit, a to zejména z důvodu změny výrobních nákladů v důsledku neočekávaných výpadků dodávek surovin, výrobků třetích stran nebo přerušení dopravního řetězce. Od rezervace zboží v rámci předobjednávky je kupující i prodávající oprávněn kdykoliv odstoupit. V případě odstoupení od rezervace vrátí prodávající kupujícímu celý rezervační poplatek bez zbytečného odkladu. Doba dodání zboží u předobjednávky je čistě orientační s tím, že v okamžiku jeho naskladnění bude kupující bez zbytečného odkladu prodávajícím informován a vyzván k doplacení a potvrzení objednávky.

3.6. V případě poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, souhlasí spotřebitel se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž kupující bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy na pořízení digitálního obsahu spotřebitelem bez uvedení důvodu dle ustanovení článku 7 těchto obchodních podmínek.

3.7. Cena zboží a digitálního obsahu uváděná v rozhraní internetového obchodu zahrnuje veškeré daně a poplatky, k jejichž platbě je povinen prodávající v případě dodání spotřebiteli do některé ze zemí Evropské unie - “EU” nebo Evropského hospodářského prostoru - “EEA”. V případě zboží zahrnuje uváděná cena též náklady na zabalení zboží.

3.8. V případě dodání zboží nebo digitálního obsahu do některé ze zemí Evropské unie – “EU” nebo Evropského hospodářského prostoru – “EEA” bude konečná cena v objednávce účtována včetně daně z přidané hodnoty (DPH nebo VAT) s výjimkou případů, kdy kupující (plátce DPH ve své zemi) poskytne prodávajícímu informace o své registraci k dani z přidané hodnoty včetně platného EU VAT čísla. Více informací ohledně účtování daně z přidané hodnoty je k dispozici v naší znalostní databázi zde: DPH (Daň z přidané hodnoty) a cla.

3.9. V případě dodání zboží nebo digitálního obsahu do třetí země mimo EU nebo EEA jsou ceny za zboží uvedeny bez DPH a dalších aplikovatelných daní, poplatků a cel. Více informací ohledně dodání zboží do třetích zemí je k dispozici v naší znalostní databázi zde: DPH (Daň z přidané hodnoty) a cla. Prodávající upozorňuje, že v této souvislosti poskytnuté informace včetně tabulky typických daní, cel a dalších poplatků uvedené ve znalostní databázi jsou uváděny jako nezávazný odhad předpokládané celkové daňové a celní povinnosti, a to pouze pro informativní účely a nikoliv jako závazné určení konečné výše nákladů. Konečná výše daní, cel a poplatků se může lišit v závislosti na aplikaci příslušných právních předpisů v místě určení a posouzení příslušnými orgány.

3.10. Další náklady na dodání zboží, zahrnující též cenu za dopravu do místa určení zvoleného kupujícím, dobírečné a případně další poplatky jako jsou cla či jiné odvody (viz. ustanovení bodu 3.9. těchto obchodních podmínek), nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a jsou závislé na místě a způsobu dodání a způsobu platby zvoleném kupujícím před dokončením objednávky nebo v době potvrzení předobjednávky kupujícím poté, co byl informován o naskladnění zboží v režimu předobjednávky. V případě, že prodávající poskytuje dopravu zboží zdarma, je taková skutečnost u příslušné objednávky výslovně uvedena.

3.11. Platbu lze provádět v českých korunách (CZK), eurech (EUR), amerických dolarech (USD), britských librách (GBP) nebo polských zlotých (PLN), případně v dalších měnách, které jsou v rozhraní internetového obchodu v době tvorby příslušné objednávky povoleny. Volbu měny lze provést před odesláním objednávky v nastavení internetového obchodu.

3.12. Před dokončením a odesláním objednávky a jejím závazným potvrzením je kupující vždy seznámen s konečným obsahem objednávky a konečnou cenou zahrnující cenu zboží a celkové náklady na dodání zboží hrazené prodávajícímu. Prodávající upozorňuje, že konečná celková cena dodaného zboží může být dále navýšena v případě konečného výpočtu cla či jiných dovozních poplatků účtované příslušným úřadem (viz. ustanovení bodu 3.9. těchto obchodních podmínek).

3.13. Po odeslání objednávky kupujícím bude objednávka ověřena prodávajícím a prodávající následně zašle kupujícímu její potvrzení. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zaslaného prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího. K potvrzení objednávky je v textové podobě přiloženo úplné znění těchto obchodních podmínek, které tvoří obsah smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

3.14. Odeslaná objednávka představuje vůči prodávajícímu návrh kupujícího na uzavření smlouvy na základě těchto obchodních podmínek. Potvrzení objednávky prodávajícím představuje akceptaci návrhu smlouvy prodávajícím.

3.15. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou vždy přístupné v internetovém rozhraní internetového obchodu a v textové podobě zaslány kupujícímu spolu s potvrzením objednávky.

3.16. Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu sjednaným způsobem zboží, a to v odpovídajícím množství a jakosti. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na jeho dodání, jakož i dodané zboží převzít.

3.17. Po dobu, po kterou to umožňuje uživatelské rozhraní v přehledu objednávek, je kupující oprávněn svou objednávku zboží upravovat, doplňovat, nebo zrušit. Změna objednávky po její akceptaci prodávajícím (tedy po uzavření kupní smlouvy) je návrhem dodatku kupní smlouvy ze strany kupujícího a ustanovení bodu 3.12. těchto obchodních podmínek se uplatní v plném rozsahu. Jakákoliv změna objednávky tak podléhá následné akceptaci prodávajícím, na základě které je uzavřen dodatek kupní smlouvy.

3.18. Kupní smlouva na zboží a smlouva na dodávku digitálního obsahu, včetně těchto obchodních podmínek a objednávky potvrzené prodávajícím, je archivována v textové podobě po dobu nejméně 5 let a není veřejně přístupná.

3.19. V případě, že je s objednáním určitého zboží nebo digitálního obsahu spojeno poskytnutí dárku zdarma, je kupující oprávněn dárek odmítnout, a to buď odstraněním dárku z objednávky, nebo připojením poznámky k objednávce, ve které uvede, že si dárek nepřeje. V případě, že kupující dárek neodmítne, je dokončením objednávky poskytnutí dárku kupujícím akceptováno a dojde tak k uzavření samostatné darovací smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami a jejímž předmětem je dárek uvedený v objednávce, příp. na faktuře či dodacím listu.

4. Cena a platba

4.1. Kupující může volit ze způsobů platby za zboží nebo digitální obsah nabízených prodávajícím v době vytváření objednávky v závislosti na místě kupujícího a zvoleném způsobu dodání zboží.

4.2. V případě, že kupující zvolí z nabízených způsobů dodání zboží osobní odběr zboží v sídle prodávajícího nebo na adrese smluvních partnerů prodávajícího, může kupující provést platbu za zboží prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží.

4.3. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní platbu na bankovní účet prodávajícího, bude kupujícímu po potvrzení objednávky vystavena prodávajícím faktura s platebními údaji pro provedení bezhotovostní platby.

4.4. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní platbu platební kartou nebo bezhotovostní platbu prostřednictvím služby třetí strany, bude kupující po odeslání objednávky přesměrován na příslušnou platební bránu provozovatele platebních služeb k zadání nezbytných údajů a autorizaci platby ve výši celkové ceny objednávky. Použití příslušné platební brány se řídí podmínkami provozovatele platebních služeb, které jsou dostupné na internetových stránkách tohoto provozovatele. Umožňuje-li to právní řád, podmínky výstavce platební karty a případně další aplikovatelná regulace, je prodávající oprávněn pro bezhotovostní platbu platební kartou nevyžadovat ověření prostřednictvím technologie 3D-Secure. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s bezhotovostní platbou platební kartou nebo bezhotovostní platbou prostřednictvím služby třetí strany.

4.5. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní platbu prostřednictvím služby třetí strany umožňující úhradu v některé z akceptovaných kryptoměn, bude cena uvedená v objednávce přepočtena na zvolenou kryptoměnu dle aktuálního kurzu poskytovatele služby. V případě vracení kupní ceny kupujícímu z jakéhokoliv důvodu bude cena vrácena převodem na účet způsobem uvedeným v ustanovení bodu 11.2. těchto obchodních podmínek

4.6. Prodávající nepředá zboží přepravci k dodání před zaplacením celé kupní ceny daného zboží včetně nákladů na jeho dodání, s výjimkou případů, kdy je kupujícím využit způsob platby za zboží na dobírku nebo dle daňového dokladu až po dodání zboží.

4.7. Prodávající vydá kupujícímu na základě provedené platby doklad o prodeji, resp. daňový doklad, který mu bude zaslán v elektronické podobě na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

4.8. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu zboží včetně nákladů na jeho dodání ani do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky, považuje se takové prodlení za splnění rozvazovací podmínky kupní smlouvy, resp. smlouvy na dodání digitálního obsahu, s níž se smlouva uzavírá. V případě předobjednávky (tj. objednávky zboží, které není skladem nebo zatím vyrobeno - viz ustanovení bodu 3.5. těchto obchodních podmínek) je rozvazovací podmínka splněna marným uplynutím 14 pracovních dnů od zaslání výzvy k zaplacení kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání a případných dalších nákladů dle příslušné předobjednávky. Toto ustanovení se neuplatní na případy, kdy je kupujícím využit způsob platby za zboží na dobírku nebo dle daňového dokladu až po dodání zboží.

5. Způsob dodání

5.1. Kupující může volit ze způsobů dodání zboží nabízených prodávajícím v době vytváření objednávky v závislosti na místě kupujícího a zvoleném způsobu platby za zboží. Na základě volby kupujícího je po zaplacení kupní ceny s výjimkami uvedenými v ustanovení bodu 4.6. těchto obchodních podmínek prodávající povinen předat zboží příslušnému přepravci k přepravě do sjednaného místa dodání, případně jej do místa dodání sám dodat, s tím, že kupující je povinen zboží v místě dodání převzít. To neplatí, pokud balení zboží vykazuje známky poškození odpovídající neoprávněnému vniknutí do zásilky obsahující zboží.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího dodání zboží realizováno prodávajícím opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

5.3. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží prohlédnout a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

5.4. V případě dodání zboží do třetích zemí mimo EU nebo EEA je kupující odpovědný za veškerá cla a poplatky spojené s dodáním zboží, které je povinen zaplatit na vlastní náklady. Více informací naleznete v naší znalostní databázi zde: DPH (Daň z přidané hodnoty) a cla.

5.5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

5.6. Zakoupený digitální obsah je kupujícímu dodán okamžikem jeho zpřístupnění. Kupující akceptací těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, že ke zpřístupnění obsahu dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za zakoupený digitální obsah na účet prodávajícího nebo na účet příslušné platební brány.

6. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

6.1. V případě předobjednávek nebo v případě zboží, které není skladem, kdy prodávající nebude schopen z důvodu dočasné nedostupnosti nebo neočekávaných výpadků dodávek surovin a výrobků třetích stran dodat zboží včas a kupující neakceptuje pozdější termín dodání, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro stejný důvod je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i kupující.

6.2. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy též ze závažných objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen zboží dle příslušné kupní smlouvy dodat bez nepřiměřených obtíží (např. z důvodů trvalé nedostupnosti, podstatné změny výrobní ceny zboží, uvalení vývozních nebo dovozních omezení ze strany příslušných orgánů apod.), a též z důvodu, že byla v internetovém rozhraní internetového obchodu uvedena zjevně chybná informace o ceně zboží.

6.3. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo smlouvy na dodání digitálního obsahu též z důvodu, že kupující uplatnil slevový poukaz v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo pravidly v něm uvedenými.

6.4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit též v případě, že kupující řádně dodané zboží nepřevezme nebo neposkytuje součinnost nezbytnou k jeho dodání. Vzniklé náklady na dodání zboží nese v takovém případě kupující.

7. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

7.1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo ve lhůtě 60 dnů, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy. Ostatní práva kupujícího týkající se možnosti odstoupení od kupní smlouvy tím nejsou jakkoliv dotčena. V případě objednávky více kusů zboží, které je v rámci jedné objednávky dodáváno samostatně nebo po částech, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce okamžikem převzetí posledního kusu zboží.

7.2. Odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení bodu 7.1. těchto obchodních podmínek může být kupujícím zasláno písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu elektronické pošty, které jsou uvedeny v ustanovení bodu 1.2.1. těchto obchodních podmínek a v internetovém rozhraní internetového obchodu. Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy s prodávajícím využít též vzorového formuláře, který si může stáhnout zde: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.3. Zboží, od jehož koupě spotřebitel odstoupil, je kupující povinen předat nebo zaslat zpět prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nebezpečí škody na zboží během přepravy zpět prodávajícímu nese kupující.

7.4. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno nebo spojeno s jiným zbožím, nebo které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodu není vhodné vrátit poté, co je spotřebitel porušil, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

7.5. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení tohoto článku odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, zvlášť zejména jedná-li se o zboží, u kterého vyjmutím z originálního obalu může dojít ke snížení jeho hodnoty (vysychání, nemožnost opětovné aplikace apod.). Kupující bere zároveň na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy lze vždy pouze ve vztahu ke všem položkám jednoho dodaného produktu, pokud se skládá z více oddělitelných položek.

7.6. Ustanovení bodů 7.1. až 7.5. těchto obchodních podmínek se uplatní pouze na případy odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem. V ostatních případech, není-li kupující spotřebitelem, nelze od kupní smlouvy odstoupit z jiného než zákonného důvodu.

7.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem dle tohoto článku, zaniká okamžikem doručení odstoupení darovací smlouva uzavřená podle ustanovení bodu 3.18. těchto obchodních podmínek a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i dárek.

7.8. Kupující bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy na dodávku digitálního obsahu, s jehož zpřístupněním, resp. plněním bylo započato na základě souhlasu kupujícího podle ustanovení bodu 3.6. těchto obchodních podmínek před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího nemá zboží vady.

8.2. Práva kupujícího z případného vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními § 2099 až § 2117 a v případě, že je kupující spotřebitelem, též ustanoveními § 2161 až § 2174.

8.3. V případě, že zboží vykazuje vady, které představují podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo požadovat:

8.3.1. odstranění vady opravou,

8.3.2. dodání nového zboží či chybějícího zboží,

8.3.3. právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.3.4. právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neoznámí-li kupující prodávajícímu volbu svého práva včas, má pouze práva uvedená níže pro případ nepodstatného porušení kupní smlouvy. Neoznámí-li kupující prodávajícímu včas vadu zboží, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že zboží vykazuje pouze vady, které představují nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.4. Je-li kupující spotřebitelem, může požadovat i dodání nové věci bez vad nebo opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.5. Je-li kupující spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

8.5.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

8.5.2. se vada projeví opakovaně,

8.5.3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

8.5.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

8.7. Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada věci v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadné již převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.8. Kupující, který je spotřebitelem, je dále oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od jeho převzetí, s tím, že za vadu se nepovažuje opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, nebo u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení.

8.9. U použitého zboží činní lhůta podle ustanovení bodu 8.8. těchto obchodních podmínek jeden rok od jeho převzetí. V případě spotřebního zboží je doba pro vytknutí vady zboží omezena dobou použitelnosti, případně datem spotřeby, vyznačené na zboží. Za spotřební zboží se v případě zboží považují zejména: tiskové desky, filament, folie, baterie apod. Na dárky se, ve smyslu ustanovení bodu 3.19. těchto obchodních podmínek, odpovědnost za vady z kupní smlouvy nevztahuje.

8.10. Kdo má právo z vadného plnění podle ustanovení § 1925 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

8.11. Prodávající odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl digitální obsah při jeho zpřístupnění. Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn prodávajícímu vytknout vady, které se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění. Na práva kupujícího z vadného plnění digitálního obsahu se použije ustanovení § 2389l až §2389p občanského zákoníku. Kupující má zejména právo požadovat odstranění vady digitálního obsahu, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Kupující může dále požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající vadu digitálního obsahu neodstranil, nebo se vada projeví i po jejím odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy.

9. Záruka za jakost

9.1. Na vybrané typy zboží poskytuje prodávající smluvní záruku za jakost v následujícím rozsahu.

9.2. Podmínky smluvní záruky pro vybrané typy zboží jsou uvedeny zde: Záruka (dále jen „obecná záruka“). Jsou-li na zboží, obalu, návodu či popisu zboží připojenému ke zboží stanoveny jiné záruční podmínky nebo záruční lhůta než ta uvedená v obecné záruce (dále jen „speciální záruka“), platí podmínky speciální záruky. Zboží, které není zahrnuto v obecné záruce ani pro něj prodávající neuvádí jinou záruční dobu či podmínky v rámci speciální záruky, je poskytováno bez záruky za jakost a uplatní se na něj obecné podmínky odpovědnosti za vady dle ustanovení článku 8 těchto obchodních podmínek. Smluvní zárukou se pro účely těchto podmínek rozumí obecná nebo speciální záruka, podle toho, co se na konkrétní zboží uplatní (dále jen „Smluvní záruka“).

9.3. Smluvní záruka zaniká v případě poškození zboží zacházením, které je v rozporu s instrukcemi a doporučeními v oficiálních příručkách a návodech, nebo neoprávněnými modifikacemi a úpravami hardwaru či softwaru. V případě dodání zboží v podobě jednotlivých součástek určených k sestavení samotným kupujícím platí smluvní záruka za jakost pouze na jednotlivé komponenty a součástky zboží samostatně.

9.4. Smluvní záruka se uplatní pro kupní smlouvy uzavírané s kupujícím, který je spotřebitel, i s kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Na zboží, na které se vztahuje smluvní záruka za jakost, se obdobně uplatní podmínky reklamace uvedené v ustanovení článku 10 těchto obchodních podmínek.

9.5. Dárky a digitální obsah jsou poskytovány bez jakékoliv záruky za jakost.

10. Reklamace

10.1. Práva z vadného plnění či požadavky na záruční opravu kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese provozovny v průběhu pracovní doby uvedené na našich stránkách, a to s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určená jiná osoba.

10.2. Reklamaci je též možné provést odesláním reklamovaného zboží na adresu provozovny. Za tímto účelem se doporučuje postupovat podle návodu, kde je dispozici návod k zabalení zboží a postup pro jeho odeslání včetně adresního štítku, který si můžete uložit a vytisknout.

10.3. Volbu svého práva ve vztahu k vadám zboží či digitálního obsahu je kupující povinen oznámit prodávajícímu současně s vytknutím vad nebo bez zbytečného odkladu po něm.

10.4. Je-li kupující spotřebitelem, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí pak být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.

11. Vrácení peněz

11.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem podle ustanovení článku 7. těchto obchodních podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku ve výši kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podle ustanovení bodů 7.1. až 7.3. těchto obchodních podmínek, to však pouze za předpokladu, že kupující již prodávajícímu předal zboží zpět nebo prokáže, že jej prodávajícímu již odeslal. V případě, že kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. V případě, že byl kupujícím uplatněn slevový poukaz (viz ustanovení článku 12. těchto obchodních podmínek), má kupující právo na vrácení částky pouze ve výši, kterou na kupní cenu zboží a náklady na jeho dodání prodávajícímu skutečně zaplatil, v takovém případě prodávající na žádost vystaví kupujícímu náhradní slevový poukaz.

11.2. Prodávající provede vrácení peněz dle ustanovení bodu 11.1. těchto obchodních podmínek zpravidla stejným způsobem, jakým byla provedena platba kupujícím; není-li vrácení peněz tímto způsobem možné nebo vyhověl-li prodávající žádosti kupujícího o změnu způsobu vrácení peněz, je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu příslušné platební údaje. Byla-li však platba kupujícím provedena bezhotovostní platbou prostřednictvím služby třetí strany s použitím kryptoměny, provede prodávající vrácení peněz dle ustanovení bodu 11.1. těchto obchodních podmínek v měně a částce uvedené na daňovém dokladu vystaveném k uhrazené objednávce, a to bezhotovostní platbou na bankovní účet kupujícího dle příslušných platebních údajů, které je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

11.3. Prodávající a kupující se mohou dohodnout, že peníze, které je prodávající povinen vrátit kupujícímu dle ustanovení 11.1. těchto obchodních podmínek, započte na úhrady kupní ceny spotřebitelem zakoupeného a dosud neuhrazeného zboží či digitálního obsahu, nebo na úhradu nominální ceny poukázky na nákup v internetovém obchodě (dále jen „voucher“).

12. Slevové poukazy a vouchery

12.1. Před odesláním objednávky může kupující prostřednictvím vložení promo kódu uplatnit slevový poukaz nebo voucher, a to výhradně v souladu s pravidly v něm uvedenými. V rámci jedné objednávky lze uplatnit vždy nejvýše jeden slevový poukaz nebo voucher. Na uplatnění slevového poukazu neexistuje právní nárok.

12.2. Slevový poukaz nebo voucher lze kombinovat s jinými slevovými akcemi prodávajícího, neurčí-li pravidla slevového poukazu jinak.

12.3. Slevový poukaz zní na fixní částku, nebo na procentuální hodnotu. Voucher zní vždy na fixní částku.

12.4. Slevový poukaz nebo voucher lze v závislosti na pravidlech v něm uvedených uplatnit ve vztahu k celé objednávce, jednotlivému zboží, nebo ve vztahu k nákladům na dodání zboží.

12.5. Slevový poukaz nebo voucher lze uplatnit nejvýše jednou. Pakliže však zní slevový poukaz nebo voucher na fixní částku, která je vyšší než hodnota objednávky, a neurčí-li pravidla v něm uvedená jinak, lze jej uplatnit i opakovaně, a to až do vyčerpání celé této fixní částky.

12.6. Slevový poukaz je nepřevoditelný a nelze jej v žádném případě směnit s třetí osobou za peníze ani jiné hodnoty. Slevový poukaz nemá žádnou tržní hodnotu. Kupující nemá právo požadovat po prodávajícím výměnu slevového poukazu za peníze.

12.7. Kupující je povinen uplatnit slevový poukaz nebo voucher před uplynutím jeho platnosti. Platnost slevového poukazu se řídí pravidly v něm uvedenými, přičemž činí nejméně tři a nejvýše dvanáct měsíců od vystavení. Toto omezení platnosti podle předchozí věty neplatí pro voucher vystavený a uhrazený spotřebitelem v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle ustanovení bodů 11.1. a 11.3. těchto obchodních podmínek, jehož platnost činí 36 měsíců od jeho vystavení. Prodávající neposkytuje kupujícímu náhradu ani žádnou jinou kompenzaci za nevyužitou hodnotu slevového poukazu nebo voucheru, kterému vypršela platnost.

12.8. Prodávající si vyhrazuje právo uplatnění slevového poukazu nebo voucheru odmítnout, a to zejména v případě, že se důvodně domnívá, že byl slevový poukaz uplatněn v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo s pravidly v něm uvedenými.

12.9. Riziko ztráty, zničení, odcizení nebo zneužití slevového poukazu nese v plném rozsahu kupující, a to od okamžiku jeho vystavení. Ztracený, zničený, odcizený nebo zneužitý slevový poukaz nelze nahradit ani jinak kompenzovat.

13. Užívání digitálního obsahu

13.1. Zakoupený digitální obsah je jednorázově zpřístupněn kupujícímu zasláním linku na e-mailovou adresu kupujícího po uhrazení ceny. Digitální obsah je zpřístupněn pouze pro osobní užití prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Všechna další práva k digitálnímu obsahu jsou vyhrazena. Kupující není zejména oprávněn zpřístupněný digitální obsah dále rozmnožovat, přeprodávat, sdělovat veřejnosti, sdílet s třetí osobu nebo jakkoliv poskytovat k užití jiné osobě.

13.2. Digitální obsah v podobě vzdělávacích videí, návodu a instrukcí se poskytuje bez nároku na jakoukoliv aktualizaci nebo další služby podpory s tím, že bude zpřístupněn oprávněnému a registrovanému uživateli k on-line přehrání (i opakovanému) v příslušné sekci webových stránek PRUSA. Pro přihlášení je nutné využít PRUSA ACCOUNT. Obsah bude dostupný nejméně po dobu dvou let od zakoupení. K přehrání digitálního obsahu postačí běžný aktualizovaný internetový prohlížeč s aktivovaným java-scriptem umožňující přehrání audiovizuálního obsahu.

14. Hodnocení a recenze

14.1. Internetový obchod využívá k hodnocení uživatelské spokojenosti nástroje třetích stran jako je např. služba "Ověřeno zákazníky Heureka“ nebo „TrustPilot“, která ověřuje u kupujících jejich spokojenost se službami internetového obchodu. Hodnocení mohou udělit pouze kupující, kteří nakoupili prostřednictvím internetového obchodu, a jejichž údaj bude na základě jejich rozhodnutí předán prodávajícím partnerovi internetového obchodu, přičemž tento partner následně kupující vyzve k poskytnutí hodnocení s následnou publikací na stránkách partnera a zprostředkovaně i na stránkách internetového obchodu.

14.2. Internetový obchod dále umožňuje uživatelům s platnou registrací PRUSA ACCOUNT, aby poskytli svoji recenzi k vybraným položkám zboží internetového obchodu. Podmínkou poskytnutí recenze příslušné položky není nákup nebo vlastnictví hodnoceného zboží nebo digitálního obsahu. Může se jednat pouze o uživatele, který má zkušenosti s 3D tiskem, nebo se s výrobky PRUSA nebo jiným hodnoceným zbožím, digitálním obsahem nebo se s nimi seznámil v rámci své zájmové či profesionální činnosti (např. v komunitních dílnách, ve škole, tvůrčích labech apod.). Prodávající neověřuje, zda zveřejněné recenze pocházejí od spotřebitelů, kteří zboží, digitální obsah nebo službu skutečně zakoupili či použili.

15. Stížnosti

15.1. Kupující se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na prodávajícího, a to na adrese elektronické pošty prodávajícího uvedené v ustanovení bodu 1.2. těchto obchodních podmínek a v internetovém rozhraní internetového obchodu. Informace o vyřízení stížnosti bude prodávajícím vždy zaslána na adresu elektronické pošty kupujícího.

15.2. S případnými stížnostmi se kupující může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. K vyřizování stížností týkajících se služeb elektronických komunikací je příslušným orgánem dozoru Český telekomunikační úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

16. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

16.1. V případě, že dojde mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát
Oddělení Alternative Dispute Resolution (ADR)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2 – Nové Město
Česká republika

Adresa elektronické pošty: [email protected]
Internetové stránky: https://adr.coi.cz

Kupující také může využít platformu pro řešení sporů zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti jejich předchozího znění. Kromě toho může prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit obchodní podmínky ohledně svých dlouhodobých závazků vyplývajících z těchto obchodních podmínek. Na takovou změnu obchodních podmínek prodávající upozorní nejméně 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nového znění těchto obchodních podmínek, a to zveřejněním nového znění v internetovém rozhraní internetového obchodu, nebo zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty kupujícího.

17.2. Tyto obchodní podmínky se řídí závaznými právními předpisy České republiky. Kupující v případě, že je zároveň spotřebitelem, bere dále na vědomí, že volbou práva podle předchozí věty nejsou dotčena jeho práva spotřebitele, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení článku 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

17.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými speciálními kodexy chování.

17.4. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o koupi zboží na smluvní vztahy založené kupní smlouvou podle těchto obchodních podmínek.

17.5. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto obchodních podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

17.6. Platná a účinná verze těchto obchodních podmínek je vždy dostupná na internetové adrese: https://www.prusa3d.com/cs/stranka/vseobecne-obchodni-podminky_231236/.

17.7. Toto znění těchto obchodních podmínek je platné a účinné od 10. ledna 2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění těchto obchodních podmínek, včetně jejich dalších součástí.