Wysyłka do
Stany Zjednoczone
MK4 zestaw wysyłka od $50 (DHL)
$USD
Polski

Warunki świadczenia usług Printables.com

1. Wprowadzenie

1.1. Prusa Research a.s., firma z siedzibą przy Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00, Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, akta 23056 (dalej “Administrator”), zarządza usługami dostępnymi przez witrynę www.printables.com (dalej “PRINTABLES”).

1.2. Niniejsze warunki świadczenia usług PRINTABLES (dalej “Warunki PRINTABLES”) zawierają również Ogólne warunki i zasady korzystania z witryn internetowych PRUSA (dalej “Warunki”).

1.3. Użytkownik oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług PRINTABLES (dalej "Użytkownik").

1.4. Przez jakiekolwiek użycie PRINTABLES, Użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki PRINTABLES i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami PRINTABLES, nie jest uprawniony do korzystania z usług.

1.5. Z niektórych funkcjonalności lub części PRINTABLES mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy posiadający konto użytkownika. Z chwilą rejestracji w PRINTABLES w celu uzyskania konta użytkownika (dalej "Konto użytkownika"), Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia zgody na niniejsze Warunki PRINTABLES.

1.6. Aby zarejestrować swoje Konto użytkownika PRINTABLES i zalogować się do innych usług, użyj swojego KONTA PRUSA lub jednego z autentycznych Kont użytkownika stron trzecich (takich jak Konto Google, Apple ID lub konto Facebook). Korzystanie z KONTA PRUSA lub połączenie Konta Użytkownika z narzędziami logowania stron trzecich podlega właściwym warunkom, których użytkownik jest zobowiązany przestrzegać.

2. Treści użytkownika i warunki licencji

2.1. Użytkownik może za pomocą Konta Użytkownika przesyłać i publikować za pośrednictwem PRINTABLES własne treści, w szczególności w postaci plików do druku (.gcode), plików modeli 3D (.stl, .3mf, .obj i .amf) i związanych z nimi obrazów (.jpg, .png, .gif, .TIFF) oraz innych informacji i plików (zwanych dalej "Plikami wydruku") i funkcjonuje jako platforma do rozpowszechniania Plików wydruku. Pliki wydruku są uznawane za Treści użytkownika zgodnie z Warunkami PRINTABLES (dalej "Treść użytkownika") i mają do nich zastosowanie wszelkie warunki, gwarancje i ograniczenia wynikające z niniejszych Warunków PRINTABLES.

2.2. Poprzez umieszczenie Treści użytkownika na PRINTABLES, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na powielanie i publiczne udostępnianie utworu na całym świecie i na czas trwania praw własności do utworu; Administrator może dalej udzielać tak uzyskanych zezwoleń osobie trzeciej w formie sublicencji, w szczególności w celu obsługi i promocji PRINTABLES i innych usług Administratora.

2.3. Jeśli użytkownik zamieszcza i publikuje jakiekolwiek Pliki wydruku za pośrednictwem PRINTABLES, to udostępnia je Administratorowi i oferuje usługi innym użytkownikom na podstawie licencji Creative Commons, niektórych dostępnych wariantów licencji GNU lub licencji BSD (dalej “Wolne licencje”). Administrator nie udziela Użytkownikom żadnej licencji na Pliki wydruku. Udostępnienie Plików wydruku poprzez PRINTABLES stanowi propozycję zawarcia umowy licencyjnej na wybranych warunkach Wolnej licencji złożoną przez Użytkownika wobec innych Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wolne Licencje są nieodwołalne po opublikowaniu Plików wydruku.

2.4. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie Plików wydruku za pośrednictwem PRINTABLES tylko wtedy, gdy posiada niezbędne upoważnienie do tego oraz do dalszego rozpowszechniania lub udzielania licencji na Pliki wydruku na wybranej Wolnej licencji, a także tym samym oświadcza, że Pliki wydruku nie naruszają żadnych praw, w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług wyłącznie w celu umieszczania Plików wydruku, które nie służą jako instrukcje do drukowania przedmiotów, których posiadanie lub wytwarzanie jest ograniczone lub zabronione przez przepisy prawa. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać usług do umieszczania Plików wydruku o niskiej jakości, celowo błędnych lub posiadających nieprawidłowe oznakowanie lub opis.

2.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Pliki wydruku zamieszczone i opublikowane za pośrednictwem PRINTABLES. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie Pliki wydruku, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

2.6. Użytkownicy mogą korzystać z Plików wydruku udostępnionych przez innych użytkowników usług zgodnie z obowiązującymi warunkami wybranej Wolnej licencji, na podstawie której dane Pliki wydruku zostały opublikowane lub w sposób określony na PRINTABLES oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.7. Administrator zwraca uwagę, że Pliki wydruku są tworzone przez Użytkowników i nie są w żaden sposób sprawdzane ani testowane przez Administratora przed ich publikacją. Tym samym Pliki wydruku oraz ich opis i oznakowanie mogą zawierać nieścisłości lub błędy merytoryczne, techniczne i formalne, a tym samym nie mogą być w żaden sposób uznane za porady lub wypowiedzi eksperckie. Operator nie gwarantuje jakości lub bezbłędności Plików wydruku i nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.

2.8. Punkty 1.4 - 1.6 Warunków mają zastosowanie w pełnym zakresie do Plików wydruku. Wszelkie zgłoszenia i reklamacje dotyczące wadliwych lub nieautoryzowanych treści, w tym Plików wydruku, mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub za pomocą przycisku "ZGŁOŚ", jeśli jest dostępny dla konkretnego Pliku wydruku lub innej Treści Użytkownika.

2.9. PRINTABLES nie służy do przechowywania danych i Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi, że Treści Użytkownika nie zostaną uszkodzone, zmodyfikowane lub usunięte. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku utraty przesłanych danych.

3. Prusametry

3.1. Korzystając z PRINTABLES, udostępniając Treści i wykonując inne czynności, Użytkownik może uzyskać punktację w postaci "PRUSAMETRÓW", czyli wirtualnych punktów, które mogą być wymieniane na warunkach określonych przez Administratora i po jego akceptacji na kupony rabatowe do nabycia w SKLEPIE INTERNETOWYM PRUSA pod adresem www.prusa3d.com lub, jeśli ma to zastosowanie, wymieniane na inne wynagrodzenie przekazywane okresowo przez Administratora lub jego partnerów.

3.2. Liczba i rodzaj premiowanych czynności oraz liczba PRUSAMETRÓW wymaganych do uzyskania bonu rabatowego może być różna. Zaliczenie PRUSAMETRÓW i ich wymiana na bon rabatowy jest uzależniona od sprawdzenia przez Administratora przestrzegania warunków programu PRUSAMETRY oraz niniejszych Warunków PRINTABLES. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do publikowania wyłącznie treści własnych lub takich, do których publikowania jest uprawniony i które nie naruszają praw innych osób lub w inny sposób nie naruszają niniejszych Warunków PRINTABLES. Powielane lub powtarzane wgrywanie modeli 3D lub zdjęć będzie uznane za aktywność naruszającą niniejsze Warunki PRINTABLES, podobnie jak sztuczne lub promowane lub w inny sposób zachęcane zwiększanie liczby polubień lub pobrań modelu 3D lub innych Treści użytkownika.

3.3. Dalsze wiążące warunki, na jakich można zdobywać PRUSAMETRY, w jakich okresach PRUSAMETRY są naliczane i jak można je wymienić na określone nagrody w postaci bonów rabatowych, znajdują się w odpowiedniej sekcji Konta Użytkownika oraz na stronie internetowej programu tutaj: https://www.printables.com/prusameter. Ważność przyznanych PRUSAMETRÓW, jak również ich wymiana na bon rabatowy lub inną nagrodę, uzależniona jest m.in. od przestrzegania wszystkich warunków świadczenia usług PRUSA, w tym niniejszych Warunków PRINTABLES oraz dodatkowych informacji dostępnych na Koncie Użytkownika. Wszelkie działania Użytkownika związane z nabywaniem PRUSAMETRÓW nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, interesami Administratora, interesami jego partnerów lub bezprawnie naruszać praw innych Użytkowników usług PRUSA.

3.4. PRUSAMETRY są niezbywalne i nie mogą być wymieniane z osobami trzecimi na pieniądze lub inne wartości oraz nie mogą być zwrócone Użytkownikowi w formie pieniężnej. Bony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie na zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM PRUSA pod adresem www.prusa3d.com.

3.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji warunków programu PRUSAMETRY w dowolnym momencie bez konieczności zastępowania ich innymi, a także do przerwania lub odwołania całego programu lojalnościowego PRUSAMETRY bez podania przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

3.6. Nabywanie PRUSAMETRÓW oraz warunki ich wymiany na nagrody należą do wyłącznej kompetencji Administratora. Biorąc udział w programie PRUSAMETRY lub korzystając z usług PRINTABLES, Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania jakichkolwiek PRUSAMETRÓW ani do ich wymiany na bon rabatowy lub Towar.

4. Inne usługi Printables

4.1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania poprzez PRINTABLES z innych usług mających na celu wspieranie współpracy i społeczności druku 3D. Te inne usługi mogą obejmować różne narzędzia komunikacyjne i narzędzia do udostępniania Treści. Użytkownik jest uprawniony, między innymi, do korzystania z narzędzia do monitorowania aktywności innych Użytkowników, czyli "Obserwowania", a inni Użytkownicy mogą obserwować Twoje działania i treści wyświetlane na Twoim profilu Użytkownika. W przypadku, gdy nie chcesz, aby Twoje aktywności były widoczne dla innych, możesz ustawić swoje Konto Użytkownika jako prywatne. Masz również prawo do korzystania z usług Messengera - wewnętrznego komunikatora pomiędzy Użytkownikami PRINTABLES.

4.2. W przypadku korzystania z innych usług PRINTABLES umożliwiających przesyłanie Treści do Użytkowników, np. poprzez usługę Messenger, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, że przesyłane przez niego treści nie zawierają szkodliwych kodów lub wirusów, zdolnych do uszkodzenia, zagrożenia lub innego bezprawnego obciążenia oprogramowania lub sprzętu Administratora lub innych Użytkowników, lub wysyłania niezamówionych wiadomości lub informacji handlowych do innych Użytkowników. Zasady społecznościowe dotyczące korzystania z Messengera, specyfikacje usług i instrukcje znajdują się tutaj.

4.3. Do korzystania z innych usług PRINTABLES stosuje się w pełnym zakresie Warunki, w szczególności ich ust. 5, zgodnie z którym Użytkownik może między innymi korzystać z witryn internetowych PRUSA tylko w zwykły sposób i w przewidywanych celach. Korzystanie z witryn internetowych PRUSA nie może być sprzeczne z Warunkami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, naruszać praw i uzasadnionych interesów Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

4.4. Wszelkie działania, które stanowiłyby naruszenie niniejszych Warunków PRINTABLES można zgłosić Administratorowi bezpośrednio przy danej treści za pomocą przycisku "ZGŁOŚ", a jeśli nie jest to możliwe, można wysłać informację lub swoje żądanie bezpośrednio na adres e-mail [email protected].

5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków PRINTABLES, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a nawet w przypadku zwykłego uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia, Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika do PRINTABLES lub innych usług PRUSA oraz do korekty wartości PRUSAMETRÓW tego Użytkownika, a także do zawieszenia lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia lub jakiejkolwiek rekompensaty.

5.2. Administrator zastrzega sobie, że usługi PRINTABLES mogą nie być zawsze dostępne, w szczególności w wyniku awarii technicznej lub planowej konserwacji. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług PRINTABLES lub zaprzestania ich świadczenia w dowolnym momencie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku niedostępności, modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usług PRINTABLES. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, usługi PRINTABLES świadczone są bez gwarancji.

5.3. Niniejsze Warunki PRINTABLES mogą być w każdej chwili jednostronnie zmienione lub zaktualizowane przez Administratora. Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji, poprzez opublikowanie nowej wersji w Witrynie Administratora lub poprzez wiadomość wysłaną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika. Użytkownik może odrzucić odpowiednie zmiany poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika lub nie korzystanie z PRINTABLES. Aktualna i obowiązująca wersja Warunków PRINTABLES jest zawsze publikowana w Witrynie internetowej Administratora, a Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się z nią co jakiś czas. Jeżeli Użytkownik PRINTABLES kontynuuje korzystanie z PRINTABLES po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że akceptuje te zmiany.

5.4. Stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem powstałe na podstawie niniejszych Warunków PRINTABLES są regulowane prawem Republiki Czeskiej. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej, wyłącznie na podstawie prawa Republiki Czeskiej.

5.5. Nieważność lub nieskuteczność któregoś z postanowień niniejszych Warunków PRINTABLES w żaden sposób nie narusza ważności i skuteczności innych postanowień.

5.6. Niniejsza wersja Warunków PRINTABLES jest ważna i obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku.

5.7. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].