Přeprava do
Spojené státy americké
Poštovné (DHL) za stavebnici MK4 od $50
$USD
Čeština

Podmínky používání služby Printables.com

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, IČO: 06649114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23056 (dále jen „Provozovatel“), provozuje služby dostupné na internetové adrese www.printables.com (dále jen „PRINTABLES“).

1.2. Součástí těchto Podmínek používání služeb PRINTABLES (dále jen „podmínky PRINTABLES“) jsou i Obecné podmínky používání internetových stránek PRUSA (dále jen „obecné podmínky“).

1.3. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která jakýmkoliv způsobem používá tuto službu PRINTABLES (dále jen „uživatel“).

1.4. Souhlas s těmito podmínkami PRINTABLES, projevuje uživatel jakýmkoliv používáním PRINTABLES a zavazuje se tím je dodržovat. Pokud uživatel s těmito podmínkami PRINTABLES nesouhlasí, není oprávněn služby používat.

1.5. Některé funkcionality nebo části PRINTABLES mohou být využívány pouze registrovanými uživateli disponujícími uživatelským účtem. Při registraci do PRINTABLES za účelem získání uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“) je uživatel povinen svůj souhlas s těmito podmínkami PRINTABLES potvrdit.

1.6. Pro registraci uživatelského účtu PRINTABLES a další přihlašování do služby využijte svůj PRUSA ACCOUNT, nebo pro účely registrace můžete využít některý z vašich autentických uživatelských účtů třetích stran (jako je např. Google Account, Apple ID, případně účet služby Facebook). Využívání služby PRUSA ACCOUNT, případně spojení vašeho uživatelského účtu s přihlašovacími nástroji třetích stran, se řídí příslušnými podmínkami, které jste povinni dodržovat.

2. Uživatelský obsah a licenční podmínky

2.1. Uživatel s uživatelským účtem je oprávněn nahrávat a zveřejňovat prostřednictvím PRINTABLES vlastní obsah, zejména v podobě tiskových souborů (.gcode), souborů 3D modelů (.stl, .3mf, .obj a .amf) a souvisejících obrazových materiálů (.jpg, .png, .gif, .tiff) a dalších informací a souborů (dále jen „tiskové podklady“) a funguje tak jako platforma pro šíření tiskových podkladů. Tiskové podklady jsou považovány za uživatelský obsah dle podmínek PRINTABLES (dále jen „uživatelský obsah“) a uplatní se na ně veškeré podmínky, záruky a omezení z těchto podmínek PRINTABLES dále vyplývající.

2.2. Nahráním uživatelského obsahu na PRINTABLES uděluje uživatel provozovateli k takovému uživatelskému obsahu nevýhradní bezúplatnou licenci pro rozmnožování a sdělování díla veřejnosti, a to na území celého světa a na dobu trvání majetkových práv k dílu, s tím, že takto nabytá oprávnění je provozovatel oprávněn dále poskytnout třetí osobě formou podlicence, a to zejména za účelem provozování a propagace PRINTABLES a dalších služeb provozovatele.

2.3. Pokud uživatel nahraje a zveřejní prostřednictvím PRINTABLES jakékoliv tiskové podklady, poskytuje je provozovateli a nabízí ostatním uživatelům služby pod jím zvolenou licencí Creative Commons, některé z dostupných variant GNU licencí nebo BSD licencí (dále jen „Free Licence“). Provozovatel uživatelům neposkytuje k tiskovým podkladům jakékoliv licence. Vystavení tiskových podkladů prostřednictvím PRINTABLES představuje návrh na uzavření licenční smlouvy dle zvolených podmínek Free Licence činěný uživatelem vůči dalším uživatelům. Uživatel bere na vědomí, že Free Licence jsou po zveřejnění tiskových podkladů neodvolatelné.

2.4. Uživatel se zavazuje prostřednictvím PRINTABLES vystavovat tiskové podklady pouze v případě, že má dostatečná oprávnění je zveřejnit a dále šířit, resp. licencovat je dle podmínek zvolené Free Licence, a zároveň se též zavazuje, že tyto tiskové podklady nezasahují jakýmkoliv způsobem do práv třetích osob, zejména pak práv z duševního vlastnictví. Dále se uživatel zavazuje prostřednictvím služby vystavovat pouze tiskové podklady, které nejsou podkladem pro výrobu předmětů, jejichž výroba či držení jsou omezeny nebo zakázány právními předpisy. Kromě toho se uživatel též zavazuje, že prostřednictvím služby nevystaví tiskové podklady, které by byly v nízké kvalitě, úmyslně chybné nebo chybně označené či popsané.

2.5. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které nahrál a zveřejnil prostřednictvím PRINTABLES. Provozovatel není za tyto tiskové podklady jakkoliv odpovědný, a to s výjimkou případů stanovených právními předpisy.

2.6. Tiskové podklady vystavené ostatními uživateli služby jsou uživatelé oprávněni využívat v souladu s příslušnými podmínkami zvolené Free Licence, pod níž byly příslušné tiskové podklady zveřejněny, resp. které jsou u nich uvedeny v rámci PRINTABLES, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2.7. Provozovatel upozorňuje, že tiskové podklady jsou vytvářeny uživateli a nejsou žádným způsobem provozovatelem před zveřejněním kontrolovány nebo zkoušeny. Tiskové podklady, jejich popis a označení tak mohou obsahovat věcné, technické a formální nepřesnosti či chyby a nemohou tedy být v žádném případě považovány za odborné rady či stanoviska. Provozovatel nezaručuje kvalitu ani bezchybnost tiskových podkladů a nenese vůči uživateli odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené jejich použitím.

2.8. Na tiskové podklady se v plném rozsahu uplatní ustanovení bodů 1.4. až 1.6. obecných podmínek. Veškeré hlášení a výtky týkající se závadného či neoprávněného obsahu včetně tiskových podkladů je možné oznámit provozovateli prostřednictvím e-mailové adresy  [email protected] nebo je nahlásit prostřednictvím tlačítka “NAHLÁSIT”, pokud je u konkrétního tiskového podkladu nebo jiného uživatelského obsahu k dispozici.

2.9. Služba PRINTABLES neplní funkci datového úložiště a provozovatel uživateli nezaručuje, že uživatelský obsah nebude poškozen, změněn či smazán. Provozovatel nenese vůči uživateli odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené ztrátou nahraných dat.

3. Prusametry

3.1. Užíváním PRINTABLES, sdílením obsahu a plněním dalších úkolů mohou uživatelé získat bodové ohodnocení v podobě tzv. PRUSAMETRŮ, tedy virtuálních bodů, které je za podmínek stanovených provozovatelem a po jeho odsouhlasení možné směnit za slevové kupony pro nákup na E-SHOPU PRUSA na internetové adrese www.prusa3d.com, nebo případně směnit za jiné odměny příležitostně poskytované provozovatelem či jeho partnery.

3.2. Počet a typ odměňovaných aktivit, stejně jako počet PRUSAMETRŮ vyžadovaných k získání slevového poukazu, se může měnit. Připisování PRUSAMETRŮ a jejich výměna za slevový poukaz je ze strany provozovatele podmíněna kontrolou dodržování podmínek a povinností programu PRUSAMETRY a těchto podmínek PRINTABLES. Uživatel je tak zejména povinen publikovat pouze vlastní obsah nebo obsah, k jehož zveřejnění je oprávněn, a který neporušuje práva jiných osob nebo není jinak v rozporu s těmito podmínkami PRINTABLES. Duplicitní nebo opakované nahrávání 3D modelů nebo fotografií bude považováno za aktivitu v rozporu s těmito podmínkami PRINTABLES, stejně jako umělé či promované či jinak podporované navyšování obliby (like) či počtů stahování 3D modelu či jiného uživatelského obsahu.

3.3. Další závazné podmínky, za jakých lze PRUSAMETRY získávat, v jakých obdobích jsou PRUSAMETRY připisovány a jakým způsobem je lze vyměnit za stanovené odměny v podobě slevových poukazů, naleznete v příslušné části uživatelského účtu a na stránkách programu zde: www.printables.com/cs/prusameter. Platnost připsaných PRUSAMETRŮ, stejně jako jejich výměna za slevový poukaz či jinou odměnu, je mimo jiné podmíněna dodržením veškerých podmínek služeb PRUSA včetně těchto podmínek PRINTABLES a doplňkových informací dostupných ve vašem uživatelském účtu. Veškerá jednání uživatele související se získáním PRUSAMETRŮ nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, zájmy provozovatele, se zájmy jeho partnerů nebo neoprávněně zasahovat do práv jiných uživatelů služeb PRUSA.

3.4. PRUSAMETRY jsou nepřevoditelné a nelze je směnit s třetí osobou za peníze ani jiné hodnoty a nelze je uživateli proplatit v penězích. Slevové poukazy je možné uplatnit pouze k nákupu na E-SHOPU PRUSA na internetové adrese www.prusa3d.com.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky programu PRUSAMETRY kdykoliv bez náhrady změnit či aktualizovat, či celý věrnostní program PRUSAMETRY přerušit nebo zrušit, a to bez udání důvodu a předchozího upozornění.

3.6. Získávání PRUSAMETRŮ a podmínky jejich výměny za odměny jsou ve výlučné pravomoci provozovatele. Uživateli účastí v programu PRUSAMETRY nebo používáním služeb PRINTABLES nevzniká žádný nárok na připsání PRUSAMETRU nebo jeho výměnu za slevový poukaz nebo zboží.

4. Další služby Printables

4.1. Prostřednictvím PRINTABLES jste oprávněni využívat další služby zaměřené na podporu spolupráce a komunity 3D tisku. Tyto další služby mohou zahrnovat různé komunikační nástroje a nástroje na sdílení obsahu. Mimo jiné jste oprávněni využívat nástroj ke sledování aktivit dalších uživatelů tzv. “Follow”, stejně jako ostatní uživatelé mohou sledovat aktivity a obsah zobrazovaný na vašem uživatelském profilu. V případě, že si nepřejete, aby bylo možné vaše aktivity sledovat, můžete si nastavit váš uživatelský účet jako soukromý. Dále jste oprávněni využívat služby Messengeru - interního komunikátoru mezi uživateli PRINTABLES.

4.2. Při využívání dalších služeb PRINTABLES umožňujících zasílání obsahu mezi uživateli např. prostřednictvím služby Messenger je každý uživatel povinen zajistit, aby jím přenášený obsah neobsahoval škodlivé kódy nebo viry, způsobilé poškodit, ohrozit nebo jinak neoprávněně zatížit programové vybavení nebo hardwarové vybavení provozovatele nebo jiných uživatelů nebo zasílat ostatním uživatelům nevyžádané zprávy či obchodní sdělení. Pravidla komunity týkající se využívání Messengeru, specifikaci služby a návody naleznete zde.

4.3. Pro využívání dalších služeb PRINTABLES se uplatní v celém rozsahu obecné podmínky, zejména ustanovení článku 5. obecných podmínek, dle kterého je uživatel mimo jiné oprávněn používat internetové stránky PRUSA pouze běžným způsobem a pro předpokládané účely. Použití internetových stránek PRUSA nesmí být v rozporu s obecnými podmínkami, obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, zasahovat do práv a oprávněných zájmů provozovatele, ostatních uživatelů a třetích osob.

4.4. Jakékoliv aktivity, které by byly v rozporu s těmito podmínkami PRINTABLES je možné nahlásit provozovateli přímo u příslušného obsahu prostřednictvím tlačítka NAHLÁSIT, nebo, pokud to není možné, můžete zaslat informaci či svůj požadavek přímo na e-mailovou adresu [email protected].

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení těchto podmínek PRINTABLES, obecně závazných právních předpisů či dobrých mravů uživatelem, nebo i při pouhém důvodném podezření na takové porušení, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady omezit uživateli přístup k PRINTABLES či dalším službám PRUSA a upravit hodnotu jeho PRUSAMETRŮ, případně též pozastavit či zcela zrušit jeho uživatelský účet.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo, že služby PRINTABLES nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si provozovatel vyhrazuje též právo služby PRINTABLES měnit nebo kdykoliv ukončit jejich poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování služeb PRINTABLES. Služby PRINTABLES jsou v rozsahu, v jakém to aplikovatelné právní předpisy umožňují, poskytovány bez jakékoliv záruky.

5.3. Tyto podmínky PRINTABLES mohou být provozovatelem kdykoliv jednostranně měněny či aktualizovány. Na jejich změnu provozovatel upozorní uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nového znění, a to jeho zveřejněním na internetových stránkách provozovatele, nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny odmítnout, a to smazáním svého uživatelského účtu, případně tím, že nadále nebude PRINTABLES používat. Platná a účinná verze těchto podmínek PRINTABLES je vždy zveřejněna na internetových stránkách provozovatele a uživatel je povinen se s ní průběžně seznamovat. Pokud bude uživatel PRINTABLES po účinnosti změn nadále používat, má se za to, že změny akceptuje.

5.4. Právní vztahy mezi uživatelem a provozovatelem vzniklé na základě těchto podmínek PRINTABLES se řídí právním řádem České republiky. Případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky, s to výhradně dle práva České republiky.

5.5. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto podmínek PRINTABLES není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

5.6. Toto znění podmínek PRINTABLES je platné a účinné od 1. srpna 2022.

5.7. Provozovatele je možné kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].