Wysyłka do
United States
MK4/MK3S+ kit shipping from $50 (DHL)
$USD

Ogólne warunki i zasady użytkowania

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1 Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki przy zakupie towarów w sklepie internetowym PRUSA (dalej zwane "Warunkami") pomiędzy Sprzedawcą, Prusa Research a.s., spółką z siedzibą przy ulicy Partyzánská 188/7A, 170 00, Praga 7, Id. Nr: 06649114, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, plik 23056 (dalej "Sprzedawca") i osobą zainteresowaną zakupem towarów (dalej "Kupujący").
 • 1.2 Sprzedawca oferuje swoje towary za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: shop.prusa3d.com (zwanego dalej "Sklepem internetowym").
 • 1.3 Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:

Siedziba i adres do korespondencji:

Prusa Research a.s.

Partyzánská 188/7A

170 00 Praga 7

Szczegóły płatności:

Numer konta dla płatności w CZK: 2501696690/2010

Numer konta dla płatności w EUR: CZ2720100000002800418121, FIOBCZPPXXX

Adres e-mail dla zamówień zakupu i zgłoszeń usterek:

[email protected]

Adres e-mail dla pytań dotyczących ochrony prywatności:

[email protected]

 • 1.4 Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca oferuje i sprzedaje przede wszystkim drukarki 3D, akcesoria, towary związane z drukiem 3D oraz inne produkty (zwane dalej "Towarami").
 • 1.5 Konsumentem jest każda osoba, która dokonuje transakcji lub zawiera umowę ze Sprzedawcą poza zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu (dalej "Konsument").
 • 1.6 Umowa konsumencka to umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem (dalej "Umowa konsumencka").
 • 1.7 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przy czym ustalenia umowne składają się z niniejszego Regulaminu oraz potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego.
 • 1.8 Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku czeskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim i hiszpańskim. Umowa sprzedaży ze Sprzedawcą może być zawarta w języku czeskim, angielskim lub w innych językach, które można wybrać w ustawieniach Sklepu internetowego. Wybór języka zostanie dokonany przez Kupującego w ustawieniach Sklepu internetowego.
 • 1.9 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w związku z realizacją umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w tym zakresie (internet i telefon) ponosi Kupujący. Koszty te nie odbiegają od podstawowych stawek obowiązujących w miejscu zamieszkania Kupującego.

2. Konto Użytkownika

 • 2.1 Sklep internetowy jest dostępny również bez rejestracji użytkownika. Jeśli chcesz skorzystać z KONTA PRUSA ACCOUNT, aby ułatwić sobie zakupy, musisz zalogować się za pomocą swoich danych logowania lub założyć konto. Zasady korzystania i rejestracji konta użytkownika określa odrębny regulamin KONTA PRUSA ACCOUNT.

3. Zamówienie

 • 3.1 Informacje o Towarach i ich cenach udostępniane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie stanowią propozycji zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Do tych informacji nie ma zatem zastosowania § 1732 ustawy nr 89/2012.
 • 3.2 Kupujący tworzy zamówienie zakupu w kilku krokach, obejmujących w szczególności wybór Towaru i jego ilości, umieszczenie wybranego Towaru w koszyku, wypełnienie danych osobowych oraz wybór sposobu płatności i dostawy.
 • 3.3 Przy składaniu zamówienia Kupujący jest informowany o dostępnych sposobach dostawy Towarów, jak również o odpowiednich kosztach dostawy do wybranego przez Kupującego miejsca dostawy. Koszty dostawy Towarów, w tym opakowania, nie są wliczone w cenę zakupu Towarów. W przypadku, gdy Sprzedawca zapewnia dostawę Towarów bezpłatnie, fakt ten jest wyraźnie zaznaczony.
 • 3.4 Przed złożeniem zamówienia Kupującemu zawsze wyświetlane jest podsumowanie zamówienia, w którym Kupujący ma możliwość sprawdzenia zamówienia i dokonania zmian przed jego złożeniem.
 • 3.5 Wszelkie informacje dotyczące cen Towarów udostępnione za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią ceny ostateczne zawierające wszystkie podatki i opłaty, które Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić; ceny te nie obejmują kosztów dostawy Towarów i innych opłat, takich jak cła i inne opłaty (patrz art. 3.7).
 • 3.6 W przypadku dostawy towarów poza Republikę Czeską do któregokolwiek z krajów UE (lub EOG), cena końcowa określona w zamówieniu zakupu zostanie naliczona łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący (płatnik VAT w kraju swojej siedziby) dostarczy nam informacje o swojej rejestracji VAT, w tym odpowiedni numer VAT (NIP) UE. Więcej informacji na temat naliczania podatku od towarów i usług można znaleźć w naszej bazie wiedzy pod adresem: Więcej informacji
 • 3.7 W przypadku dostawy towarów do kraju trzeciego (poza UE lub poza EOG), ceny towarów podane są bez podatku VAT i innych obowiązujących podatków, opłat i ceł. Więcej informacji na temat dostawy Towarów do krajów trzecich dostępnych jest w naszej bazie wiedzy pod adresem: https://help.prusa3d.com/pl/article/vat-i-oplaty-celne_1505
 • 3.8 Cena zakupu może być zapłacona w koronach czeskich, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich lub złotych polskich. Wyboru waluty można dokonać w ustawieniach sklepu internetowego przed potwierdzeniem zamówienia.
 • 3.9 Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zakupu, zostanie ono zrealizowane przez Sprzedawcę, który następnie prześle Kupującemu jego potwierdzenie. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą doręczenia potwierdzenia zamówienia kupna wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego. Do potwierdzenia zamówienia dołączone są linki do ujednoliconej wersji niniejszych Warunków.
 • 3.10 Tym samym zamówienie zakupu złożone Sprzedawcy stanowi propozycję Kupującego do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie niniejszych Warunków. Potwierdzenie zamówienia zakupu stanowi przyjęcie tej propozycji przez Sprzedawcę. Jeżeli zamówienie obejmuje towar, którego nie ma w magazynie do natychmiastowej wysyłki do Kupującego, Sprzedawca dostarczy towar bez zbędnej zwłoki, gdy znajdzie się on ponownie w magazynie. Sprzedawca wskaże przykładowy, niewiążący termin dostawy bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego lub po potwierdzeniu zamówienia zakupu.
 • 3.11 Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża swoją zgodę na niniejsze Warunki, które są również zawsze dostępne w interfejsie Sklepu internetowego.
 • 3.12 Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru w uzgodniony sposób w odpowiedniej ilości i jakości. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy ceny zakupu Towarów oraz kosztów ich dostawy, jak również do odbioru dostarczonych Towarów.
 • 3.13 Umowa sprzedaży wraz z Warunkami zostanie zarchiwizowana w formie elektronicznej i nie będzie dostępna.
 • 3.14 Sprzedawca nie jest związany żadnymi szczególnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego.

4. Cena i Płatność

 • 4.1 Płatności za zamówione towary mogą być dokonywane w jeden z następujących sposobów; dostępne sposoby płatności mogą się różnić w zależności od lokalizacji Kupującego:
 • (a) gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcę;
 • (b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcę na podstawie faktury;
 • (c) poprzez płatność bezgotówkową przy użyciu kart płatniczych za pośrednictwem bramki płatniczej;
 • (d) poprzez płatność bezgotówkową za pośrednictwem serwisu PayPal; lub
 • (e) poprzez płatność bezgotówkową za pośrednictwem usługi strony trzeciej umożliwiającej zapłatę ceny zakupu za pomocą kryptowaluty, takiej jak Bitcoin (zwaną dalej "Płatnością Kryptowalutową").
 • 4.2 W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy lub u naszych partnerów, zamówienie zakupu można opłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 • 4.3 Zgodnie z Ustawą o Elektronicznym Rejestrze Sprzedaży, przy dokonywaniu płatności gotówką, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu paragonu (e-paragon). Jednocześnie Sprzedawca zobowiązany jest do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego on-line, a w przypadku przerwy technicznej, Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania tej czynności nie później niż w ciągu 48 godzin.
 • 4.4 W przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury, faktura zawierająca dane do płatności zostanie wystawiona Kupującemu po złożeniu zamówienia.
 • 4.5 Płatności bezgotówkowe mogą być również dokonywane za pomocą kart płatniczych wymienionych na stronie internetowej Sklepu internetowego. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany do bramki płatniczej i zostanie poproszony o wprowadzenie danych swojej karty płatniczej oraz autoryzację płatności w wysokości całkowitej ceny zamówienia. Korzystanie z bramki płatniczej jest regulowane przez warunki operatora danej bramki płatniczej, które są dostępne online. Jeśli zezwala na to prawo danego kraju i warunki wydawcy karty płatniczej lub inne obowiązujące przepisy, Sprzedawca może zrezygnować z wymogu weryfikacji płatności dokonywanych kartą płatniczą za pośrednictwem firmy 3D-Secure.
 • 4.6 W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem usługi PayPal, po złożeniu zamówienia zakupu, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności PayPal. Wszystkie warunki operacji płatności są regulowane przez warunki usługi PayPal.
 • 4.7 W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem Płatności Kryptowalutowej, po złożeniu zamówienia zakupu Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatniczej podmiotu zewnętrznego. Wszystkie warunki operacji płatniczej są regulowane przez zasady i warunki bramki płatniczej obsługiwanej przez osobę trzecią. Korzystając z Płatności Kryptowalutowej, Kupujący wyraźnie zgadza się, że w przypadku, gdy cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu z jakiegokolwiek powodu, cena zakupu zostanie zwrócona przelewem na konto Kupującego w walucie i kwocie wskazanej na paragonie fiskalnym w sposób określony w Art. 11.3 niniejszego regulaminu.
 • 4.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z dokonaniem płatności za Towar za pośrednictwem usługi podmiotu trzeciego (bramka płatności, PayPal, Płatność Kryptowalutowa itp.).
 • 4.9 Więcej informacji o poszczególnych sposobach płatności i warunkach płatności można znaleźć w naszej bazie wiedzy dostępnej pod adresem: https://help.prusa3d.com/pl/article/vat-i-oplaty-celne_1505.
 • 4.10 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całej ceny zakupu Towarów, w tym ceny wysyłki przed przekazaniem ich przewoźnikowi w celu dostarczenia. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu Towarów w całości, w tym kosztów wysyłki, przed ich przekazaniem przewoźnikowi do dostawy, z wyjątkiem przypadków, w których Kupujący korzysta z możliwości zapłaty ceny zakupu Towarów za pobraniem lub poprzez zapłatę faktury po dostawie Towarów.
 • 4.11 Na podstawie zapłaty ceny zakupu Towarów oraz wszelkich kosztów dostawy, Sprzedawca wystawi Kupującemu dowód sprzedaży lub paragon fiskalny, który zostanie przesłany Kupującemu w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu zakupu.
 • 4.12 Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty ceny zakupu Towarów wraz z ceną wysyłki w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, opóźnienie takie będzie uważane za warunek rozwiązujący w ramach realizowanej Umowy. W przypadku zamówienia wstępnego (tj. dostawy towarów, których nie ma w magazynie lub które mają być dopiero wyprodukowane, patrz Art. 3.10 niniejszego dokumentu), warunek rozwiązujący jest spełniony po upływie 14 dni roboczych od wysłania bezskutecznego wezwania do zapłaty ceny kupna łącznie z ceną wysyłki i ewentualnie innymi kosztami zgodnie z danym zamówieniem wstępnym. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci ceny zakupu Towarów, w tym ceny wysyłki, w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, takie opóźnienie będzie uważane za warunek rozwiązania Umowy sprzedaży. W przypadku zamówienia przedsprzedażowego (tj. dostawy Towarów, których nie ma w magazynie lub które mają być dopiero wyprodukowane, patrz art. 3.10 niniejszego Regulaminu), warunek rozwiązania Umowy zostaje spełniony po upływie 14 dni roboczych od wysłania wezwania do zapłaty ceny zakupu, w tym ceny wysyłki oraz, jeśli ma to zastosowanie, innych kosztów związanych z danym zamówieniem przedsprzedażowym, jeśli to wezwanie pozostało bezskuteczne. Postanowienia niniejszego artykułu (4.12) nie mają zastosowania do przypadków, w których Kupujący korzysta z możliwości zapłaty ceny zakupu Towarów gotówką przy odbiorze lub poprzez zapłatę faktury po dostawie Towarów.

5. Sposób dostawy

 • 5.1 Kupujący może wybrać jeden ze sposobów dostawy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia zakupu. Zgodnie z wyborem Kupującego Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Towarów właściwemu przewoźnikowi w celu przetransportowania ich do uzgodnionego miejsca dostawy lub do dostarczenia Towarów do miejsca dostawy własnymi środkami; w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w miejscu dostawy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opakowanie Towarów wykazuje ślady uszkodzenia odpowiadające nieuprawnionemu otwarciu przesyłki zawierającej Towary.
 • 5.2 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego towar musi być dostarczony wielokrotnie lub w sposób inny niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.
 • 5.3 Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towaru niezwłocznie po jego odbiorze i bez zbędnej zwłoki zawiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach.
 • 5.4 W przypadku dostawy Towarów do krajów trzecich spoza UE, Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie należności celne i opłaty związane z dostawą Towarów, które Kupujący jest zobowiązany uiścić na własny koszt. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://help.prusa3d.com/pl/article/vat-i-oplaty-celne_1505.
 • 5.5 Ryzyko uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej odbioru. Takie same skutki powstają, jeżeli Kupujący nie przejmie rzeczy, mimo że ma prawo do rozporządzania nią przez Sprzedawcę.

6. Odstąpienie od umowy

 • 6.1 Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów w odpowiednim czasie z powodu czasowej niedostępności, a Kupujący nie akceptuje późniejszego terminu dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący może również odstąpić od umowy z tych samych powodów.
 • 6.2 Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym również z poważnych obiektywnych przyczyn niezależnych od Sprzedawcę, w wyniku których Sprzedawca nie będzie w stanie bez nieuzasadnionych trudności dostarczyć Towarów objętych daną umową sprzedaży (np. z powodu trwałej niedostępności, istotnych zmian w cenie produkcji Towarów, nałożenia ograniczeń eksportowych lub importowych przez właściwe organy itp.) lub jeżeli interfejs sklepu internetowego zawiera oczywiście błędne informacje dotyczące ceny Towarów.
 • 6.3 Sprzedawca może również odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli Kupujący nie odbierze należycie dostarczonych Towarów lub nie zapewni współpracy niezbędnej do ich dostarczenia. W takim przypadku koszty dostawy obciążają Kupującego.

7. Odstąpienie od umowy przez Kupującego

 • 7.1 Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia przejęcia Towarów przez Kupującego bez podania przyczyny. Nie narusza to w żaden sposób innych uprawnień Kupującego dotyczących możliwości odstąpienia od Umowy.
 • 7.2 Odstąpienie od Umowy zgodnie z Art. 7.1 może zostać przesłane przez Kupującego na piśmie na adres siedziby Sprzedawcę lub elektronicznie na adres e-mail Sprzedawcę podany w interfejsie sklepu internetowego, jak również w art. 1 niniejszego dokumentu. Kupujący może również skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, który można pobrać tutaj: Formularz Odstąpienia od Umowy.
 • 7.3 Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący, nawet jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany do Sprzedawcy pocztą tradycyjną. Ryzyko uszkodzenia Towarów w trakcie ich transportu powrotnego do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 • 7.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od Umowy sprzedaży nie jest możliwe, jeżeli dany towar został wykonany na zamówienie zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla Kupującego, jeżeli Towar po dostarczeniu został w sposób nieodwracalny wymieszany lub połączony z innym towarem, jeżeli Towar został dostarczony w zamkniętym opakowaniu, a Konsument usunął Towar z opakowania i nie może on zostać zwrócony do opakowania ze względów higienicznych, a także jeżeli dostarczony Towar stanowił nagranie dźwiękowe lub wideo albo program komputerowy, jeżeli Kupujący naruszył oryginalne opakowanie.
 • 7.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym art. 7, Kupujący odpowiada wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru, które powstało na skutek wyzbycia się Towaru w sposób inny niż było to konieczne do oceny jego charakteru i właściwości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Towarów, których usunięcie z oryginalnego opakowania może spowodować zmniejszenie ich wartości (wyschnięcie, brak możliwości ponownego zastosowania, itp.) Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od umowy sprzedaży jest zawsze możliwe tylko w odniesieniu do wszystkich pozycji jednego dostarczonego produktu, jeżeli składa się on z kilku możliwych do rozdzielenia pozycji.
 • 7.6 Postanowienia artykułów od 7.1 do 7.5 mają zastosowanie wyłącznie do przypadków odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach, o ile Kupujący nie jest Konsumentem, odstąpienie od Umowy sprzedaży nie może nastąpić z przyczyn innych niż ustawowe.

8. Uprawnienia Kupującego wynikające z wadliwego wykonania umowy

 • 8.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby w chwili przejścia ryzyka szkody na Kupującego Towary były wolne od jakichkolwiek wad.
 • 8.2 Prawa Kupującego wynikające z wadliwego wykonania reguluje ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny, w szczególności § 2099 do 2117, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, również § 2165 do 2174.
 • 8.3 Jeżeli Towary posiadają wady, które stanowią istotne naruszenie umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo zażądać następujących działań:
 • (a) usunięcia wady poprzez zlecenie naprawy Towarów;
 • (b) dostarczenia nowych lub brakujących Towarów;
 • (c) prawo do żądania odpowiedniego rabatu od ceny zakupu; lub
 • (d) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedawcę o wyborze swojego prawa w odpowiednim czasie, Kupującemu przysługują jedynie prawa określone poniżej w przypadku nieistotnego naruszenia umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie Towaru w odpowiednim czasie, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Towary posiadają jedynie wady, które stanowią nieistotne naruszenie umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo żądać usunięcia wady lub stosownego rabatu od ceny kupna.
 • 8.4 Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może on również żądać dostarczenia nowego towaru wolnego od wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na rodzaj wady. Jeżeli wada dotyczy części Towaru, Kupujący może żądać jedynie wymiany danej części. Jeżeli nie jest to możliwe, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży. Nawet jeżeli wada jest usuwalna, Kupujący będący Konsumentem może żądać dostarczenia nowego Towaru lub wymiany części składowej, jeżeli nie może prawidłowo użytkować Towaru z powodu powtarzającego się występowania wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący może również odstąpić od umowy sprzedaży.
 • 8.5 Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i jeżeli wada Towaru ujawni się w ciągu 6 miesięcy od jego przejęcia, uważa się, że Towar był wadliwy już w momencie przejęcia. Ponadto Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia wynikającego z wady Towaru, która ujawni się w ciągu 24 miesięcy od jego przejęcia; nie dotyczy to wady, co do której uzgodniono niższą cenę, zwykłego zużycia Towaru, wady odpowiadającej stopniowi zużycia w chwili przejęcia przez Kupującego, a także jeżeli wynika to z właściwości Towaru.
 • 8.6 Osoba, której przysługuje prawo na podstawie § 1923 Kodeksu Cywilnego, ma również prawo do zwrotu kosztów celowo poniesionych w związku z wykonywaniem tego prawa. Jeżeli jednak osoba ta nie wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym w ciągu miesiąca od upływu terminu do reklamacji wady, sąd nie przyzna jej tego prawa, jeżeli Sprzedawca powołuje się na spóźnione wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym.

9. Umowna gwarancja jakości

 • 9.1 Sprzedawca udziela Kupującemu umownej gwarancji jakości tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyraźnie określi okres, przez jaki Towar może być używany na Towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji obsługi dołączonej do Towaru lub w jego opisie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się, że Towar będzie nadawał się do użycia w zwykłym celu przez podany okres lub że zachowa zwykłe właściwości.
 • 9.2 Warunki gwarancji umownej dla określonych rodzajów Towarów są określone tutaj https://help.prusa3d.com/pl/article/gwarancja_2288.
 • 9.3 Gwarancja umowna wygasa w przypadku uszkodzenia Towarów spowodowanego obchodzeniem się z nimi w sposób niezgodny z instrukcjami i zaleceniami zawartymi w oficjalnych podręcznikach i instrukcjach lub poprzez nieuprawnione modyfikacje i zmiany w ich sprzęcie lub oprogramowaniu. Jeżeli Towary dostarczane są w postaci pojedynczych komponentów przeznaczonych do montażu przez Kupującego, umowna gwarancja jakości dotyczy tylko poszczególnych komponentów i części Towarów oddzielnie.
 • 9.4 Umowna gwarancja jakości udzielona na podstawie Art. 9.1 ma zastosowanie do umów zawieranych zarówno z Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą. Warunki zgłaszania wad określone w art. 10 niniejszego Regulaminu stosuje się analogicznie do Towarów objętych umowną gwarancją jakości.

10. Zgłoszenie wad

 • 10.1 Kupujący wykonuje swoje uprawnienia wynikające z wadliwego świadczenia przez Sprzedawcy pod adresem zakładu, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba.
 • 10.2 Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o wyborze swojego uprawnienia w związku z wadami Towaru jednocześnie z zawiadomieniem o wadach Towaru lub bez zbędnej zwłoki po ich zgłoszeniu.
 • 10.3 W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia wad niezwłocznie, a w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się uzasadnionego ze względu na rodzaj towaru (Towaru) okresu czasu niezbędnego do fachowej oceny wady. Zgłoszenie wady musi być następnie usunięte, w tym usunięcie wady, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wady, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczne upłynięcie tego terminu uważa się za istotne naruszenie umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

11. Zwrot pieniędzy

 • 11.1 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta zgodnie z art. 7 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kwoty ceny zakupu Towarów oraz kosztów ich dostawy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego zgodnie z art. 7.1 do 7.3 niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że Kupujący przekazał już Towary z powrotem Sprzedawcy lub jeżeli Kupujący udowodni, że Towary zostały już wysłane do Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostarczenia Towarów oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu jedynie koszty dostarczenia Towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia.
 • 11.2 W pozostałych przypadkach Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu ceny zakupu Towarów bez kosztów ich dostawy w terminie 30 dni od momentu, w którym Kupujący stanie się uprawniony do zwrotu ceny zakupu na podstawie niniejszej Umowy.
 • 11.3 W przypadku, gdy Sprzedawca stanie się zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny zakupu Towarów zapłaconej przez Kupującego za pośrednictwem Płatności Kryptowalutowej, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu Towarów w walucie i kwocie określonej w paragonie fiskalnym na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

12. Reklamacje

 • 12.1 Kupujący mogą kierować swoje reklamacje bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy podany w art. 1 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca każdorazowo prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • 12.2 Kupujący może również kierować wszelkie reklamacje bezpośrednio do państwowych organów nadzorczych właściwych dla danego obszaru. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży Towarów na podstawie koncesji handlowej. Działalność handlowa jest kontrolowana przez właściwy organ handlowy w ramach jego właściwości. Czeski Urząd Telekomunikacyjny jest właściwym organem nadzorczym dla skarg dotyczących usług komunikacji elektronicznej. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje w odpowiednim zakresie nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów.

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z Kupującymi

 • 13.1 W przypadku jakiegokolwiek sporu konsumenckiego pomiędzy Kupującym jako Konsumentem a Sprzedawcą, gdy spór nie może być rozwiązany w drodze wzajemnego porozumienia, Kupujący może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu do podmiotu właściwego do zajmowania się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, w szczególności: Czeska Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat - Departament ADR, Štěpánská 15 120 00 Praga 2, e-mail: [email protected], strona internetowa: adr.coi.cz. Kupujący może również skorzystać z platformy rozwiązywania sporów online utworzonej przez Komisję Europejską, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Ochrona prywatności

 • 14.1 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym przeprowadzającym badanie satysfakcji z usług E-sklepu oraz jego jakości i skuteczności (np. serwis Heureka) wyłącznie za Państwa zgodą.
 • 14.2 Polityka prywatności zawarta jest w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem https://blog.prusaprinters.org/pl/polityka-prywatnosci_29936/, który stanowi integralną część Regulaminu i za pośrednictwem którego Sprzedawca realizuje swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża również zgodę na niniejszą politykę prywatności.

15. Postanowienia końcowe

 • 15.1 Sprzedawca może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić brzmienie niniejszych Warunków, jednakże nie narusza to w żaden sposób praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia niniejszych Warunków. Ponadto, Sprzedawca może jednostronnie zmienić Warunki w rozsądnym zakresie w odniesieniu do swoich długoterminowych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Sprzedawca powiadomi Kupującego o takich zmianach Warunków co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowych Warunków poprzez opublikowanie nowego brzmienia w interfejsie sklepu internetowego lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego. Kupujący może odrzucić takie zmiany w Regulaminie poprzez usunięcie swojego konta użytkownika. Jeśli Kupujący tego nie uczyni lub nie zażąda tego przed datą wejścia w życie zmiany, uznaje się, że Kupujący akceptuje zmiany w Regulaminie.
 • 15.2 Niniejsze Warunki podlegają obowiązującym przepisom prawnym Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny. Ponadto Kupujący, który jest Konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że wybór prawa zgodnie z poprzednim zdaniem nie narusza jego praw konsumenckich, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które byłyby wykorzystane w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 • 15.3 Strony wyraźnie wyłączają możliwość zastosowania Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów do stosunków umownych ustanowionych Umową sprzedaży na podstawie niniejszych Warunków.
 • 15.4 Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień niniejszych Warunków w żaden sposób nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 • 15.5 Aktualna i obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem: https://shop.prusa3d.com/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use.
 • 15.6 Niniejsza wersja Warunków jest ważna i obowiązuje od 01.09.2020 r. i zastępuje wszystkie poprzednie wersje Warunków, w tym ich pozostałe części.
 • 15.7 Dane kontaktowe Sprzedawcy określone są we wstępie do niniejszych Warunków.